Nacrt zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je većinom glasova, na sjednici, Nacrt zakona o obrtu i srodnim djelatnostima i uputio ga u dvomjesečnu javnu raspravu.

Nacrt može poslužiti kao dobra osnovu za izradu konačnog prijedloga, zaključeno je, te je predlagač, Federalna vlada, obavezana da se osvrne na primjedbe i sugestije iz današnje parlamentarne rasprave o Nacrtu.

Značajna novina u novopredloženom zakonu je da obrtnik može obavljati registrirane djelatnosti u vanjskotrgovinskom poslovanju, u skladu s propisima kojima se uređuje vanjskotrgovinska politika.

Novinu predstavlja i ograničavanje odgovornosti obrtnika cjelokupnom njegovom  imovinom u smislu Zakona o izvršnom postupku, prema kojoj se izvršenje radi ostvarenja novčanog potraživanja protiv obrtnika ne može provesti na onim stvarima i pravima na kojima se protiv njega ne bi mogla provesti kad ne bi obavljao gospodarsku djelatnost te na onim stvarima i pravima koja su nužna za obavljanje njegove gospodarske djelatnosti ako mu je ona osnovni izvor sredstava za život, kao i na nekretnini u kojoj izvršenik stanuje u obimu nužnom za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba njegovih i osoba koja je po zakonu dužan izdržavati.

Ubrzanje procesa registracije obrtnika i osoba koje obavljaju srodnu djelatnost bit će postignuto skraćenom i pojednostavljenom procedurom otvaranja obrta, prema kojoj nadležni organ u roku od sedam dana (ranije 15 dana) od prijema urednog zahtjeva, donosi rješenje kojim odobrava obavljanje obrta i upisuje u Obrtni registar. Za obavljanje posebnih obrta propisano je da nadležno kantonalno  ministarstvo izdaje suglasnost u roku od sedam dana (ranije 15 dana) od prijema urednog zahtjeva i upisuje ga u Registar suglasnosti. Skraćen je i pojednostavljen postupak izdavanja odobrenja za obavljanje srodnih djelatnosti, kao i upis u Obrtni registar.

Poslovanje srodnih djelatnosti, njihovo obavljanje putem voditelja djelatnosti, prenos srodnih djelatnosti, zajedničko obavljanje, privremena obustava i prestanak obavljanja srodnih djelatnosti, vrše se u skladu s odredbama kojima je propisan način poslovanja obrta, obavljanje obrta putem voditelja obrta, prenos obrta, zajedničko obavljanje obrta, privremena obustava i prestanak obrta. Upis u Obrtni registar vrši nadležni općinski, odnosno gradski organ, putem popunjavanja registarskog lista, koji je sastavni dio rješenja o odobravanju obavljanja djelatnosti. Pristup Obrtnom registru, koji vodi Ministarstvo, nadležni organ ostvaruje putem korisničkog imena i dodijeljene šifre. U cilju javnosti podataka, Ministarstvo će omogućiti svim zainteresiranim osobama elektronsku pretragu i pregled podataka koji su predmet registracije.

U poglavlju zakona koje propisuje obrazovanje i osposobljavanje za obavljanje obrta i srodnih djelatnosti, uvedeno je rješenje da se obrazovanje za obavljanje djelatnosti za koje se traži odgovarajuća školska sprema, pored osnovnih, srednjih škola i visokoškolskih ustanova, može vršiti i u ustanovama za obrazovanje odraslih u skladu s kantonalnim zakonima.

Zadržana su rješenja o majstorskom ispitu, uvjetima, programu izvođenja i komisiji, uvažavajući ustavnu nadležnost kantona u oblasti obrazovanja.