Pravo na obrazloženu odluku – obavezan standard u postupku pred sudom

The AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) i Ustavni sud Bosne i Hercegovine,  kao suorganizatori,  u suradnji sa   Visokim  sudskim i  tužilačkim vijećem  Bosne i Hercegovine,  organizovali su u okviru Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu prvu godišnju konferenciju na temu Pravo na obrazloženu odluku – obavezan standard u postupku pred sudom, koja je održana 6 i 7. novembra 2017. godine,  u Sarajevu.

Konferencija se fokusirala na standarde Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi sa pravom na obrazloženu sudsku odluku, kao ključnog elementa prava na pravično suđenje. Diskutovalo se o praksi sudova u BiH u kontekstu ovih standarda, u cilju unapređenja kvaliteta sudskih odluka, pravne sigurnosti i zaštite prava građana u BiH.

“Iako su u Bosni i Hercegovini, s obzirom na njenu razuđenu unutarnju strukturu i organizaciju ne samo sudskog sistema nego i pravosuđa u cjelini, ustanovljeni više ili manje formalizirani oblici saradnje, razmjene iskustava, zauzimanja stručnih stavova  i usklađivanja sudske prakse (npr. Opće sjednice kod redovnih sudova određenog nivoa, Panel za usklađivanje sudske prakse) ovaj forum je, iako ne stroga forma, izuzetno pogodan način i oblik koji kroz relaksirajuće ali sadržajne susrete i druženja profesionalaca kontinuirano doprinosi kvaliteti rada sudova na svim nivoima u okviru njihove nadležnosti, afirmaciji i zaštiti ljudskih”, istakao je u svom uvodnom govoru gospodin Mirsad Ćeman, predsjednik Ustavnog suda BiH.prava i sloboda garantovanih Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom.

“Krajnji rezultat i cilj je unapređenje pravne sigurnosti svih građana u Bosni i Hercegovini te doprinos pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine procesu evropskih integracija“, dodao je Ćeman

“Sa zadovoljstvom smo podržali pravosudni forum za BiH, čiji je cilj promovisanje domaćeg provođenja odluka evropskog Suda za ljudska prava, kao i pravosudni dijalog među najistaknutijim sudovima u BiH. Vaša važna uloga u očuvanju prava građana BiH, u skladu sa međunarodnim standardima, ne može nikako biti precijenjena”, naglasio je Matthew Lawson, otpravnik poslova Britanske ambasade u BiH.

„Veća djelotvornost pravosuđa, koja se zahtijeva u kontekstu procesa evropskih integracija, mora u isti mah biti propraćena i drugim ključnim odlikama pravičnog suđenja, kao što su nezavisnost i nepristrasnost sudova i pravo na obrazloženu sudsku odluku,“ objasnila  je  gospođa Biljana Braithwaite, menadžerka Programa za Zapadni Balkan AIRE centra, ističući također, da je: “formiranje Pravosudnog foruma za BiH,  kojim se uspostavlja kontinuiran dijalog pripradnika najviših pravosudnih institucija, veliki i važan korak koji daje okvir i platformu za ostvarivanje potpunije primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima na domaćem nivou.“

Konferenciji je prisustvovalo 60 eminentnih predstavnika najviših sudskih instanci u Bosni i Hercegovini:  Ustavnog  suda  Bosne i Hercegovine; Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) i Sekretarijata VSTVBiH; Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine; Ustavnog suda Republike Srpske; Suda Bosne i Hercegovine; Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine; Vrhovnog suda Republike Srpske; Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine; Pravosudne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine; Centara za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj kao i domaći i međunarodni pravni eksperti iz oblasti ljudskih prava.

Pravosudni forum za BiH je organizovan uz pomoć Britanske vlade u cilju poboljšanja primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i podrške pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine u procesu pripreme za evropske integracije.