Počinje implementacija Akcionog plana “Žene, mir i sigurnost”

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Akcioni plan za implementaciju UNSCR 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini za period 2018 – 2022. godine u cilju dosljedne, kvalitetne i djelotvorne provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a.

Novi akcioni plan naslanja se na strateške ciljeve iz prethodnog akcionog plana, uz revidiranje određenih srednjoročnih ciljeva, očekivanih rezultata i planiranih aktivnosti.

Izradom trećeg Akcionog plana za provedbu UNSCR 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini za period 2018 – 2022. godine koordinirala je Agencija za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, uz konsultacije sa institucijama i predstavnicima NVO zastupljenim u Koordinacionom odboru za praćenje Akcionog plana.