Potpisan Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost tekstilne, kožarsko-prerađivačke, gumarske i industrije obuće

Predsjednica pregovaračkog tima Grupacije poslodavaca za djelatnost tekstila kože i obuće pri Udruženju poslodavaca FBiH Behrija Huseinbegović i predsjednik Sindikata tekstila, kože, obuće i gume FBiH Ramiz Omanović potpisali su Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost tekstilne, kožarsko-prerađivačke, gumarske i industrije obuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovaj kolektivni ugovor je rezultat dugotrajnih pregovora i kompromisa kojeg su napravile obje strane.

“Bitno je napomenuti da je potpisivanjem ovog kolektivnog ugovora došlo do povećanja minimalne satnice sa 2,31 na 2,48 KM, odnosno, do povećanje najniže plaće uposlenih u  sektoru tekstilne, kožarsko-prerađivačke, gumarske i industrije obuće, za 7,5 posto. Također je značajna i činjenica da je potpisanim Kolektivnim ugovorom zadržano pravo uposlenika na topli obrok i regres“, kazala je Behrija Huseinbegović nakon potpisivanja ugovora.

Potpisanim Kolektivnim ugovorom predviđeno je da „Sindikat privrednog društva i poslodavac privrednog društva u djelatnosti tekstilne, kožarsko-prerađivačke, gumarske i industrije obuće mogu zaključiti pojedinačni kolektivni ugovor kod poslodavca, u skladu sa ovim kolektivnim ugovorom i njihovim radnim i proizvodnim specifičnostima“, čime se potiče pregovaranje na nižim nivoima.

Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za za djelatnost tekstilne, kožarsko-prerađivačke, gumarske i industrije obuće u FBiH definisana su pitanja iz radnih odnosa i u vezi sa radnim odnosima, utvrđene minimalne satnice, definirana osnova plaće, način i visina obračuna povećanja plaće po osnovu otežanih uslova rada. Također, definirana su prava i obaveze o prekovremenom radu, noćnom radu, radu u dane državnih praznika i radu u dane sedmičnog odmora.

“Ugovorom su definirana i prava na ostvarivanje toplog obroka, pravo na regres za godišnji odmor, naknada plaće, način i visina utvrđivanja naknade za službena putovanja, pravo na otpremninu, uvjeti za rad Sindikata, postupak kolektivnog pregovaranja i način mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova, te otkazivanje kolektivnog ugovora”, kazao je Omanović.