Uskoro postavljanje novih video nadzora na graničnim prijelazima u BiH

Ministarstvo sigurnosti/bezbjednosti BiH i Granična policija BiH izradili su tehnički dizajn i specifikaciju za uspostavu sistema video nadzora na 59 međunarodnih graničnih prijelaza. Sistem video nadzora će poboljšati razmjenu informacija i integrisano upravljanje granicom na međunarodnim graničnim prijelazima, koji je preporučen i Šengenskim katalogom.

Ovaj sistem omogućava nadzor i administriranje nadzora graničnih prijelaza sa lokalnog, regionalnog i centralnog nivoa (izgradnja kontrolnih soba), s posebnim akcentom na važnost osiguranja integriteta tajnih i ličnih podataka prikupljenih sistemom video nadzora. Video nadzori graničnih prijelaza će omogućavati obezbjeđivanje dokaza za potrebe pravosudnih institucija, spriječavanje koruptivnih radnji, rekonstrukciju spornih događaja u zonama pod nadzorom, kontrolu i praćenje odvijanja poslovnih procesa i poštivanja zakonitosti u postupanju službenika.

Izgradnja sistema video nadzora po urađenoj dokumentaciji na 29 od ukupno 59 međunarodnih graničnih prijelaza (prva faza) bit će finansirana iz IPA fondova Evropske unije, čime će Bosna i Hercegovina napraviti iskorak u integrisanom upravljanju granicama.

Izrada tehničkog dizajna i specifikacije sistema video nadzora na međunarodnim graničnim prijelazima BiH realizirana je u okviru projekta „Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH“ koji implementira Ministarstvo sigurnosti/bezbjednosti BiH kojeg podržava Vlada Švicarske u okviru Partnerstva u migracijama između dvije zemlje, uz tehničku podršku Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC).

Projekat “Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH” podržava Vlada Švicarske.