Održana 1. hitna i nastavak 3. sjednice GV Srebrenik

0
52

Zbog isteka mandata dosadašnjem općinskom/gradskom pravobraniocu u Gradskom pravobranilaštvu Srebrenik, odnosno isteka perioda na koji je po isteku redovnog mandata imenovan kao vršilac dužnosti zaključno sa 31. 12. 2019. godine, nastala je i potreba za popunom upražnjene pozicije gradskog pravobranioca.
S tim u vezi, danas je održana hitna sjednica GV Srebrenik na kojoj je razmatrano imenovanje gradskog pravobranioca. Na osnovu javnog oglasa za popunu ove funkcije, na koju se prijavili diplomirani pravnici Muharem Selimović i Jovan Stojanović, komisija za izbor i imenovanje pri GV Srebrenik nakon izvršenog uvida u dokumentaciju pristiglih prijava aplikanata, obavljenih intervjua i analize, Gradskom vijeću dala je prijedlog da se za pravobranioca imenuje Muharem Selimović. No, nakon višesatne rasprave, prijedlog komisije nije dobio potrebnu većinu gradskih vijećnika, tako da je usvojena odluka da GV Srebrenik, a na osnovu člana 37 Zakona o pravobranilaštvu TK zatraži saglasnost od kantonalnog pravobranilaštva i Vlade TK da poslove pravobranioca u Srebreniku preuzme pravobranilaštvo TK do okončanja procedure izbora i imenovanja gradskog pravobranioca u Srebreniku.


Po završetku hitne sjednice, održan je i nastavak nekoliko puta prekidane 3. redovne sjednice GV Srebrenik sa čijeg reda, zbog neusvajanja nacrta Budžeta za 2020. godinu, su skinuti Nacrti odluke o izvršenju budžeta za 2020. godinu,Programa izgradnje infrastrukture i Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2020. godinu.
Na sjednici je nakon obavljene rasprave, u formi prijedloga , usvojen Prijedlog programa obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2020. godinu, kao i Nacrt odluke o uslovima, načinu opterećenja nekretnina u vlasništvu Grada Srebrenika na lokalitetu privredne zone Tinja Gornja putem javnog nadmetanja-licitacije.
U nastavku sjedice usvojen je Prijedlog odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra vezano za lokalitet Barake na Majevici, dok Prijedlog odluke o usvajanju Lokalnog ekološkog akcionog plana Grada Srebrenika za period do 2024. vraćen je na doradu, uz zaključak da u roku od 15 dana svi vijećnici mogu dostaviti svoje prijedloge i sugestije nadležnoj službi.


Većinom glasova usvojen je Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o uslovima, kriterijima i postupku imenovanja u regulirane organe uprave. Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga kandidata-predstavnika državnog kapitala za imenovanje u Nadzorni odbor JP Vodovod i kanalazicija d.d. Srebrenik većinom glasova je usvojen, dok je razmatranje prijedloga za imenovanje punomoćnika državnog kapitala za Skupštinu ovog preduzeća, zbog nedostatka materijala, skinuto sa dnevnog reda, uz zaključak da do naredne sjednice resorna služba dostavi ime kandita za ovu funkciju.
Na prijedlog kluba vijećnika SDA,prijedlozi rješenja o razrješenju dosadašnjeg dopredsjedavajućeg GV Srebrenik i imenovanju novog, skinuti su sa dnevnog reda. Usvojeni su prijedlozi za razrješenje članova statutarno-pravne komisije i imenovanje novih članova.

Odrzana hitna i nastavak 3.redovne sjednice Gradskog vijeca Srebrenik

U Srebreniku odrzana hitna i nastavak 3.redovne, nekoliko puta prekidane sjednice Gradskog vijeca Srebrenik. Ulogu gradskog pravobranioca do okoncanja procedure imenovanja gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilstvu Srebrenik, trebalo bi preuzeti Pravobranilastvo Tuzlanskog kantona.

Gepostet von Radio Srebrenik 90,8 i 103 FM am Montag, 6. Januar 2020

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime