Digitalizacija Univerziteta u Tuzli jedan od glavnih strateških ciljeva

0

Vlada TK je prihvatila izvještaj o radu i poslovanju JU Univerzitet u Tuzli za 2020.godinu. Kako stoji u Izvještaju, tokom prošle godine Univerzitet se susreo sa posebnim izazovom prilagođavanja rada i organizacije naučno – nastavnog procesa i drugih radnih procesa pandemiji koronavirusa. Suočavanje s izazovom premještanja nastavnog procesa iz realnog u digitalnu sferu pokazalo je da je digitalizacija Univerziteta jedan od glavnih strateških ciljeva u narednom periodu. Kao oblik pripreme za odgovor na situacije koje može izazvati pandemija Univerzitet je pripremio i Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu koronavirusa.

Istovremeno sa ovim aktivnostima Univerzitet je uspješno proveo brojne aktivnosti na pripremi za reakreditaciju ove visokoškolske ustanove. Kao rezultat tih aktivnosti Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH je dala Preporuku o akreditaciji Univerziteta u Tuzli na period od narednih 5 godina. Od ukupno 10 kriterija za akreditaciju Univerzitet je potpuno ispunio njih 7, što je veliki napredak imajući u vidu da su na prethodnoj akreditaciji u potpunosti bila ispunjena tek 2 kriterija. Uz navedeno Univerzitet je pozitivan pomak ostvario i u pogledu broja upisanih studenata. Na sva tri ciklusa studija, u akademskoj 2020/21.godini upisano je 2.270 studenata, što je za njih 469 više nego prethodne godine.

Usvojena je Strategija razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021-2027.godina, koja kao jedan od strateških ciljeva predviđa izgradnju Kampusa Univerziteta. Tokom 2020. formiran je i Tim za izradu strateškog plana Kampusa, te su izvršena i određena ulaganja u Kampus. Prije svega to se odnosi na sportske terene i laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta, za što su sredstva iznađena kroz različite projekte i sredstva dobivena naučno – istraživačkim radom. U oblasti naučno-istraživačkog rada na Univerzitetu, i pored brojnih poteškoća izazvanih pandemijom tokom prošle godine formiran je Centar za istraživanje u sportu, te su odobrena i tri Erasmus+ projekta, te je potpisano 8 sporazuma o saradnji u okviru Errasmus+ programa i niz bilateralnih i Mevlana programa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here