JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik – Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom

0

Direktor JU Centar za kulturu i informisanje,  na osnovu člana 70. stav (1) i (3) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), čl. 38. i 118. i Pravila Javne ustanove Centar za kulturu i informisanje a  na preporuku Komisije za javnu nabavku, u postupku javne nabavke, Izvođenje radova za Sanaciju krova na nadstrešnicama Doma kulture u Srebreniku, d o n o s i:

O D L UKU

                                                                                           I

O d b a c u j e se ponuda za  Sanaciju krova na nadstrešnicama Doma kulture Srebrenik, ponuđača”ASV INŽENJERING“ doo Banja Luka  u iznosu od od 28.800,00   KM (cijena bez PDV-ea) odnosno 33.696,00 KM (cijena sa PDV-eom), dostavljena u Konkurentskom postupku po obavještenju objavljenom na portalu javnih nabavki broj 4245-7-3-4/22 od 27.09. 2022.g

                                                                            II

D o d j e lj u j e se ugovor za Sanaciju krova na nadstrešnicama Doma kulture Srebrenik ponuđaču „WORTMANN METAL“ d.o.o. Srebrenik” u iznosu od 28.830,00 KM bez PDV-a odnosno 33.731,10 KM sa PDV-om..

III

Stavlja se van snage   Odluka broj: 292/22  od 24. 10. 2022. godine,

O B R A Z L O Ž E NJ E

U  tački II dispozitiva Odluke o dodjeli ugovora broj: 292/22  od 24. 10. 2022 je propisano da je ponuđač ““ASV INŽENJERING” d.o.o. Banja Luka dužan u roku od 7 dana od dana prijema imenovane odluke, dostaviti dokaze po članu 45. stav (2) Zakona o javnim nabavkama i po članu 47.stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkam, original ili ovjerenu kopiju izvještaja Centralne banke. Imenovanu Odluku Ponuđač je zaprimio 25.10.2022.g., te  zadnji dan za dostavljanje zahtijevanih dokaza je bio 01.11.2022. godine.

Ponuđač “ASV INŽENJERING” d.o.o. Banja Luka u navedenom periodu nije dostavio traženu dokumentaciju.

Na osnovu gore navedenog, te u skladu sa članom 68. stav (1) Zakona o javnim nabavkama, Komisija je predložila Direktoru da se ponuda ponuđača “ASV INŽENJERING” d.o.o. Banja Luka odbaci kao neprihvatljiva i stavi van snage Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 292/22 od 24.10. 2022. godine, u dijelu tačke I dispozitiva, a  koji se odnosi na dodjelu ugovora Sanacija krova na nadstrešnicama Doma kulture Srebrenik.

Takođe,  Komisija je  predlažila Ugovornom organu da se u skladu sa članom 72. stav 3. tačka b) Zakona o javnim nabavkama dodijeli ugovor drugorangiranom ponuđaču “WORTMANN METAL” d.o.o. Srebrenik, u iznosu od 33.731,10 KM sa PDV-om, čija je ponuda po rang-listi odmah nakon ponude ponuđača, a što je i prihvaćeno.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.

Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here