Subota, 20 Aprila, 2024

Danas raspisan novi konkurs za prijem uposlenika u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona

 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona je u najboljem interesu učenika kao i radi blagovremenog početka školske godine početkom mjeseca avgusta raspisalo Konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, Konkurs za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona i Oglas za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona.Na sjednici održanoj 15.08.2017. godine Vlada Tuzlanskog kantona je, cijeneći doprinos boračke populacije i žrtvu koju je ova populacija podnijela u odbrambeno-oslobodilačkom ratu, a na osnovu informacija da veliki broj kandidata koji su aplicirali na navedene konkurse i oglas, a pripadaju ovoj populaciji, zbog primjene novih kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu neće moći ostvariti svoja prava predviđena Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i podzakonskim aktima koji proizilaze iz ovog Zakona, donijela Zaključak kojim se od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta traži poništavanje započetih konkursnih i oglasne procedure za prijem nastavnog i nenastavnog osoblja u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona te raspisivanje ponovnih konkursa i oglasa, pod uslovima kojima se aplikantima omogućava korištenje navedenih prava.
Obzirom da će Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta postupiti po navedenom zaključku Vlade Tuzlanskog kantona, a uzimajući u obzir iste razloge koje je cijenila Vlada Tuzlanskog kantona, obavještavamo sve aplikante da će tekst poništenja konkursa i oglasa biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje” dana 16.08.2017. godine te da se prekida dalja procedura po navedenim konkursima i oglasu.
Također, želimo napomenuti da kandidati koji su po konkursima i oglasu, koji će biti poništeni, priložili svu traženu dokumentaciju istu ne moraju prilagati u ponovljenim konkursima i oglasu kao i da će se moći podnositi nove prijave i vršiti dopuna ranije dostavljene dokumentacije i to na način predviđen tekstom ponovnih konkursa i oglasa.

VIJESTI

Najnovije vijesti