Srijeda, 28 Februara, 2024

Definisan okvirni Budžet TK do 2022. godine

Na današnjoj sjednici Vlada TK utvrdila je Dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2020-2022.godina. Ministarstvo finansija predlažilo je Vladi da usvoji ovaj dokument u čijem sklopu su ukupne garancije rashoda za narednu i za naredne dvije godine.

”Ukupni zahtjevi za budžetska sredstva iznose 431 milion 935 hiljada za 2020. godinu od čega su 384 budžetska, a 47 miliona su namjenska sredstva. Također imamo pet najvećih budžetskih zahtjeva: Ministarstvo obrazovanja – 195 miliona, MUP- 68, rad i socijalna politika – 41, ministarstvo pravosuđa i uprave – 33, ministarstvo poljoprivrede i šumarstva – 26,” kaže Miralem Nuhanović, ministar finansija u Vladi TK.

Prihodovna strana projiciranog Budžeta Kantona za naredne tri godine predstavlja odraz ekonomske aktivnosti tokom prethodnih godina. Projekcije su rađene na način da su korištene revidirane projekcije Federalnog ministarstva finansija umanjenim za 10 miliona maraka u dijelu koji se odnosi na porez na dobit. Na osnovu navedenih projekcija očekuje se porast prihoda po osnovu indirektnih poreza i dohotka.

”Mi imamo porez na dobit koji je do današnjeg dana manji za 5,2 miliona. Mi smo predvidjeli da će do kraja godine biti manji do 10 miliona. Po projekcijama Federalnog ministarstva finansija oni to nisu predvidjeli, no stvarnost je drugo, mi od 1. januara imamo manji porez na dobit od 5,2 miliona,” rekao je Miralem Nuhanović.

Na današnjoj sjednici Vlada TK je donijela i odluke o visini osnovice za obračun plaća za juni 2019. godine i naknadi za ishranu zaposlenih u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave u Tuzlanskom kantonu. Osnovica je nepromijenjena i iznosi 404 KM, a naknada za ishranu 9 KM po izrađenom danu, izuzev za pripadnike Jedinice za podršku MUP-a Tuzlanskog kantona i Policijskih službenika jedinice policije za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira, za koje je navedena naknada utvrđena posebnom odlukom.

”Vlada TK donijela je tu Odluku u skladu sa potpisanim kranskim kolektivnim ugovorima svim zaposlenicima budžetskih korisnika imaju obavezu isplate naknada za korištenje regresa u iznosu od 50% prosječne plate Federacije. Ministarstvo finansija je predvidjelo u skladu sa raspoloživim sredstvima da se prvi dio isplati u julu, a drugi u augustu,” zaključuje ministar Nuhanović.

Fiskalna politika Vlade Kantona će i u narednom periodu biti orijentisana na aktivnosti koje će doprinijeti ekonomskom i socijalnom jačanju Kantona.

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti