Nedjelja, 21 Jula, 2024

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini pomaže u poboljšanju pravne sigurnosti i ravnopravnosti građana pred zakonom

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH) je 6. decembra 2021. godine u Sarajevu organizovala okrugli sto o usklađivanju sudske prakse za više sudije u BiH. Događaj, organizovan u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH (VSTV) i Vijećem Evrope, imao je za cilj unapređenje pravne sigurnosti i ravnopravnosti građana pred zakonom.

“Neusklađenost sudske prakse i načina na koji zakone tumače različiti sudovi ugrožava ustavna načela pravne sigurnosti i jednakosti građana pred zakonom i podriva povjerenje javnosti u rad pravosuđa”, rekao je Michael Schuetz, šef Sekcije za vladavinu prava Misije OSCE-a.

“Drago nam je da sudije širom zemlje prepoznaju ovaj problem i da su posvećeni poboljšanju i harmonizaciji sudske prakse.”

Prateći preporuke iz Mišljenja Venecijanske komisije iz 2012. godine, VSTV je u 2014. godini uspostavio tri panela za usklađivanje sudske prakse, po jedan za krivično, građansko i upravno pravo. Panele sačinjavaju sudije iz odgovarajućih odjeljenja Suda BiH, Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH.

Misija OSCE-a je i ranije, pod okriljem VSTV-a, podržavala rad panela za krivično pravo. Zaključci i preporuke sa okruglog stola će pomoći u usmjeravanju budućeg rada panela, te će doprinijeti i drugim inicijativama za poboljšanje i harmonizaciju sudske prakse u BiH.

VIJESTI

Najnovije vijesti