Ponedjeljak, 20 Maja, 2024

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini radi sa sudijama i tužiocima na poboljšanju efikasnosti u sudskim postupcima

Sudije i tužioci iz različitih dijelova Federacije Bosne i Hercegovine radili su na poboljšanju efikasnosti suđenja i smanjenju dužine trajanja postupaka tokom radionice održane 5. novembra 2021. godine u Tesliću. Događaj je organizirala Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije.

Učesnici su se fokusirali na praktične aspekte suđenja i upravljanja predmetima, interne i eksterne faktore koji doprinose kašnjenjima i alate koje sudije imaju na raspolaganju da osiguraju da suđenja budu završena u razumnom roku.

“Naše praćenje suđenja pokazuje da je dužina trajanja postupka i dalje jedan od velikih problem u radu pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Ovo je posebno zabrinjavajuće jer je efikasno pravosuđe jedan od preduslova za osiguranje vladavine prava, jednakosti građana pred zakonom i njihovog prava na pravično suđenje”, rekao je Michael Schuetz, šef Sekcije za vladavinu prava pri Misiji OSCE-a.

Zaključci i preporuke o tome kako poboljšati efikasnost pravosuđa koje proizilaze iz događaja biće proslijeđeni Visokom sudskom i tužilačkom vijeću.

Ovo je treća ovakva aktivnost koju Misija provodi, nakon sličnih radionica održanih sa sudijama i tužiocima iz Republike Srpske i Brčko Distrikta tokom ove godine. One su dio tekućih napora da se pomogne u usklađivanju rada pravosuđa u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim standardima pravičnog suđenja, uključujući odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima, koje su sastavni dio ustavnog okvira zemlje.

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini ima mandat da radi na jačanju ljudskih prava, demokratskog upravljanja i sigurnosne saradnje. Ona pomože pravosuđu u BiH da poboljša efikasnost i osigura nesmetano funkcionisanje sudova.

VIJESTI

Najnovije vijesti