Ponedjeljak, 15 Jula, 2024

U srijedu 17. sjednica OV Srebrenik

Gradina u magli

U srijedu  28.05.2014.godine, u Plavoj sali Doma kulture, s početkom u 10,00 sati, održati će se 17. sjednica Općinskog vijeća (OV) Srebrenik. Na dnevnom redu bi se trebalo naći 14 tačaka, a između ostalog nakon odgovora na vijećnička pitanja te postavljanja novih vijećničkih pitanja  i inicijativa, što će se uraditi u sklopu prve tačke dnevnog reda, razmatraće se i materijali preostalih  tačaka dnevnog reda, kako slijedi: 2) Razmatranje Prijedloga Odluke o organizaciji i djelokrugu organa uprave općine Srebrenik, 3) Razmatranje Prijedloga Odluke o najvišim iznosima plata i naknada u općinskim organima uprave, javnim preduzećima i javnim ustanovama, 4) Razmatranje Prijedloga Odluke o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje za realizaciju projekta uvođenja dodatnih količina vode za piće u vodovodne sisteme na mjesna područja D.Potok, Tinja i Podorašje u općini Srebrenik, 5) Razmatranje Prijedloga Odluke o utvrđivanju broja općinskih priznanja i stimulativnih mjera, 6) Razmatranje Prijedloga Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju puta u MZ Podorašje, 7) Razmatranje Prijedloga Odluke o davanju na upravljanje i korištenje objekta-Centar za potrebe djece sa posebnim potrebama, 8) Razmatranje i davanje saglasnosti na Odluku o prihvatanju cjenovnika usluga koji se odnosi na sterilizaciju i kastraciju pasa lutalica na području općine Srebrenik, 9) Razmatranje Nacrta Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Srebrenik, 10) Razmatranje Prijedloga Preporuke o primjenjivanju kriterija i prioriteta u postupku zapošljavanja radnika, 11) Razmatranje Prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja Općinskog vijeća o preuzimanju uz naknadu neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište, radi rekonstrukcije ulica Tuzlanskog odreda odnosno radi privođenja zemljišta trajnoj namjeni, broj.01-821/13 od 05.12.2013.godine, 12) Razmatranje Informacije o aktuelnoj problematici deponovanja komunalnog otpada na području općine Srebrenik, 13) Razmatranje Zaključaka Kolegija Općinskog vijeća Srebrenik i 14) Razmatranje Prijedloga Zaključka o davanju saglasnosti za otuđenje nedovršenog stambenog objekta-kuće Mašić Atifu sin Džafera iz Srebrenika.

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI