Srijeda, 28 Februara, 2024

Za neizdavanje računa, neposjedovanje fiskalnog uređaja kazne od 2.500 KM

U svim slučajevima u kojima se utvrdi nepoštivanje zakonskih propisa Porezna uprava Federacije BiH će primijeniti sankcije propisane zakonom, i to:

 • za zapošljavanje neprijavljenih radnika, sankcije propisane Zakonom o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, i to za pravno lice propisanu novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 do 100.000,00 KM i za odgovorno lice u pravnom licu kaznu u iznosu od 3.000,00 do 20.000,00 KM, odnosno za obrtnika u iznosu od 2.000,00 KM do 20.000,00 KM.

Pored ovih novčanih kazni, počiniocu prekršaja može se izreći i zabrana obavljanja djelatnosti do 6 mjeseci, a u određenim slučajevima počinioci bi mogli biti izloženi i krivičnom procesuiranju;

 • za rad bez odobrenja, pored novčanog sankcionisanja i pečaćenja objekta u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH, počinioci bi mogli biti izloženi i krivičnom procesuiranju,
 • za neizdavanje računa ili neposjedovanje fiskalnog uređaja ili njegovo nestavljanje u funkciju evidentiranja prometa u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima, za pravno lice propisana je novčana kazna u iznosu od 2.500,00 do 20.000,00 KM i za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 KM, odnosno za obrtnika u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 KM. Također, obveznicima kod kojih se utvrdi da su u posljednje dvije godine dva puta počinili prekršaj, pored novčane kazne može se izreći i zabrana obavljanja djelatnosti od 6 mjeseci do godinu dana, a počinioci bi mogli i krivično odgovarati u skladu s odredbama Krivičnog zakona Federacije BiH.

Porezna uprava Federacije BiH jučer je obavijestila porezne obveznike koji obavljaju  građevinsku djelatnost na području Federacije Bosne i Hercegovine da će počevši od 17. jula 2019. godine koristeći sve ljudske i materijalne resurse, svakodnevno, u vremenu od 08-20 sati, vršiti inspekcijski nadzor u predmetu:

 • otkrivanja neprijavljenih radnika -„rad na crno“;
 • otkrivanja rada bez odobrenja – „rad na crno“ i
 • neevidentiranja prometa i neizdavanja računa.

Kako ne bi bili izloženi dodatnim troškovima, sankcijama i pečaćenju objekata, porezni obveznici se pozivaju da, ukoliko to već nisu, svoje poslovanje bez odlaganja usklade sa važećim zakonskim propisima.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade “na crno”, da o tome obavijeste Poreznu upravu Federacije BiH. Samo prijavom na obavezne fondove moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja Vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Na taj način dajete mogućnost i drugima da Vam pomognu. Porezna uprava Federacije BiH je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi?

Prijave se mogu dostaviti uz potpunu diskreciju putem:

 • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.baprimjedbe@fpu.gov.ba,
 • putem SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
 • putem besplatnog poziva 080 020 333, i
 • putem pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“
 • DK

VIJESTI

Najnovije vijesti