Utorak, 5 Decembra, 2023

Zavod zdravstvenog osiguranja TK predložio da finansira liječenje teških oboljenja djece koja se ne mogu liječiti u BiH

Vlada TK je prihvatila izjašnjenje Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, a u vezi sa donošenjem Zakona o fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje teških oboljenja kod djece.

Prema ovim izjašnjenjima Ministarstvo i Zavod smatraju da pitanje dijagnostike i liječenje teških oboljenja kod djece treba biti riješeno od strane Zavada zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Sarajevo iz sredstava Fonda solidarnosti FBiH, bez povećanja stope zahvatanja iz doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Nedostajući dio sredstava treba da se osigura sredstvima budžeta FBiH što je zakonska obaveza budući su postojeća izdvajanja iz budžeta FBiH znatno manja od zakonom utvrđene obaveze. U skladu sa navedenim, neophodno je dopuniti i proširiti odredbe Pravilnika o uslovima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo. Ministarstvo i Zavod smatraju da zaključci Gradskog vijeća Tuzla daju inicijativu da se novčana sredstva za liječenje djece osiguraju iz raznih izvora (budžet nivoa općina, grada, kantona i Federacije) ne daje garanciju i sigurnost u finansiranju, te da ovo pitanje treba rješavati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja. Shodno navedenom, Zavod zdravstvenog osiguranja TK je pripremio prijedlog izmjena i dopuna Odluke o finansijskoj pomoći za liječenje obavljeno u inostranstvu kojom se dijagnostika i liječenja teških oboljenja djece koja se ne mogu liječiti u Bosni i Hercegovini finansira u visini od 100%, odnosno maksimalno 50.000 KM iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom su obuhvaćena sva liječenja bolesti i stanja koja nisu utvrđena odredbama Pravilnika o uslovima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo. Ministarstvo i Zavod ne podržavaju inicijativu za donošenje Zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje teških oboljenja, jer smatraju da to nije adekvatno rješenje. Prije svega Osnivanje fonda solidarnosti zahtijeva dodatne troškove koji su neprihvatljivi, a odnose se na plaće i troškovi direktora, sekretarice, vozača, te ostalog administrativnog i tehničkog osoblja koji će u kontinuitetu opteretiti poslovanje Fonda čije se osnivanje predlaže. Pored navedenog to i dalje podrazumijeva angažman dijela službe Fonda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Sarajevo. Također ni rad upravnog odbora i drugih tijela Fonda, čije osnivanje se predlaže, nije i ne može biti besplatan, a to bi također teretilo rashode Fonda čije osnivanje se predlaže.

M.O.

VIJESTI

Najnovije vijesti