Utorak, 5 Decembra, 2023

Afera ”lažne diplome”: Do kraja februara rezultati nadzora u TK

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove po zahtjevu Vlade Tuzlanskog kantona od 23. januara vrše nadzor u javnim i privatnim ustanovama za obrazovanje odraslih, gdje provjeravaju ispunjavaju li uslove za rad, ali i validnost izdatih diploma. Na ”meti” inspektora našlo se 29 ustanova u kojima se vrši ovakav način obrazovanja, bilo da se radi o osnovnom ili srednjem obrazovanju. Od tog broja šest je privatnih ustanova.

”Nadzor jeste sveobuhvatan, obiman. Detalje vam ne mogu iznositi da ne bi prejudicirala. Negdje smo na polovini ovoga što smo do sada završili. Nakon toga mi ćemo sačiniti informaciju, sa pojedinačnim izvještajima o radu svakog kontrolisanog organizatora za obrazovanje odraslih”, kaže Svjetlana Pejić, glavna kantonalna inspektorica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

Inspektori provjeravaju, rade li ustanove po Zakonu o obrazovanju odraslih. On propisuje da trajanje izvođenja programa za sticanje srednje stručne spreme traje godinu dana kraće od redovnog školovanja, a program prekvalifikacije i dokvalifikacije ne može trajati kraće od šest mjeseci, uz uslov da se sa polaznicima obavi redovna ili konsultativna nastava, koja je propisana nastavnim planovima i programima. U suprotnom radi se o nepravilnostima, što će utvrditi inspektori, dok sam postupak provedbe planova i programa prati Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona.  U Zavodu navode da redovno vrše nadzor u ustanovama za obrazovanje odraslih. Od početka godine do danas izvršili su nadzor u oko 20 ustanova.

”Obzirom da se ispiti polažu van radnog vremena, u poslijepodnevnim časovima, radili smo ad hoc kontrole dolaska direktno na časove, na polaganje ispita. Ono što smo našli do sada je u skladu sa pravnom regulativom o realizaciji polaganja ispita”, navodi Zlatko Ibrišimović, stručni savjetnik za obrazovanje Pedagoškog zavoda TK.

U redovnim nadzorima koje su inspektori vršili u ranijem periodu, nailazili su na krivotvorene dokumente, konkretno diplome, koje su navodno izdavale zvanične ustanove za obrazovanje odraslih. Međutim, radilo se zapravo o zloupotrebi imena tih ustanova, krivotvorenju pečata i slično, kako bi te osobe pribavile određenu ispravu o završenom školovanju, potvrđuje nam inspektorica Pejić.

”Mi smo imali slučajeve da smo nalazili obrazovne isprave koje nisu izdate u tom organizatoru obrazovanja odraslih. To sad ne možemo podvesti pod ovaj slučaj validnosti, odnosno sticanja isprave u skladu sa Zakonom. Nalazili smo diplome koje nisu bile izdate u matičnoj ustanovi, to su krivotvorene diplome odnosno isprave”, ističe Pejić.

U slučaju da tokom inspekcijskog nadzora koji trenutno vrše inspektori pronađu diplome stečene na nelegalan način, inspektori također nemaju nadležnost kazniti fizičko lice, već samo pravno.

”Ukoliko bi sad bilo da je organizator obrazovanja odraslih izdao diplomu a da ona nije stečena u skladu sa Zakonom, inspektor za obrazovanje ne može poništiti diplomu. U tim slučajevima, mi ćemo to prosljeđivati Ministarstvu unutrašnjih poslova odnosno obavještavati Ministarstvo obrazovanja i nauke”, navodi inspektorica Pejić.

Inspekcijski nadzor nad ustanovama obrazovanja odraslih u Tuzlanskom kantonu uz izvještaj trebao bi biti završen krajem februara, kada će zvanična informacija stići na adresu Kantonalne vlade, što je i rok koji je dat inspektorima za ovu aktivnost.

Iako konkretne informacije iz tuzlanskog inspektorata nismo dobili, ohrabruje činjenica da je kontrola na terenu počela, za razliku od Unsko-sanskog kantona iz kojeg je i potekla afera ”lažnih diploma” i gdje u skoro 140 ustanova registrovanih za obrazovanje odraslih još uvijek nje počeo inspekcijski nadzor. (RtV SLON)

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti