Srijeda, 21 Februara, 2024

Do 1. decembra Javni poziv za Program utroška sredstava za boračku populaciju

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević na konferenciji za medije u Vladi FBiH potvrdio je da je Federalna vlada usvojila Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava za rješavanje statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica, kojim je za ove namjene utvrđen iznos od 9.000.000 KM.

”Pravo na korištenje ovih sredstava mogu ostvariti demobilisani borci i bračni partneri umrlih demobilisanih boraca, ratni vojni invalidi 100 posto prva grupa (jednokratna naknada za uvećanje tuđe njege i pomoći), ratni vojni invalidi od 20 do 50 posto invalidnosti koji nemaju druga mjesečna primanja, roditelji oženjenih šehida i poginulih boraca i djeca bez oba roditelja koji nemaju druga mjesečna primanja, maloljetni dobrovoljci pripadnici Oružanih snaga BiH (prekvalifikacija, dokvalifikacija, doškolovanje), te dobitnici najviših ratnih priznanja i odlikovanja druge i treće kategorije koji nemaju drugih mjesečnih primanja”, naglasio je Bukvarević.

Ovaj program rezultat je sporazuma Vlade FBiH i boračkih organizacija te, kako je istakao, jasnog opredjeljenja Vlade da neće biti umanjivanja prava i sredstava za boračku populaciju.

Bukvarević očekuje da će javni poziv biti raspisan do 1. decembra, ili najkasnije 1. decembra, o čemu će javnost biti blagovremeno informirana i putem službene web stranice Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

”Nakon objave javnog poziva aplikanti će imati rok od 15 dana za prikupljanje potrebne dokumentacije koju će predavati u grupama za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze gdje će moći preuzeti i potrebne obrasce. Ukupan iznos za ovu namjenu je devet miliona KM, a visina pojedinačnih isplata ovisit će od ukupnog broja aplikanata koji ispune kriterije navedene u javnom pozivu”, dodao je Bukvarević.

Prethodni članak
Naredni članak
Na 43. sjednici Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine koja je održana u petak 23. novembra zaključeno je da je potrebno pristupiti izmjenama i dopunama postojećeg Zakona o pravima nacionalnih manjina u BiH, posebno u oblastima predstavljanja i zastupanja nacionalnih manjina, identifikacije prava pripadnika nacionalih manjina, kao i finansiranja nacionalnih manjina. Na sjednici Vijeća nacionalnih manjina BiH, koja je održana u Tuzli, prethodno je razmatrano mišljenje prof. dr. Reinera Hofmanna o Zakonu o pravima nacionalnih manjina u BiH. Cilj tog mišljenja jeste da se pronađu najbolja rješenja i najprikladnije prakse u BiH za neka od pitanja koja su navedena kao problematična u provođenju važećeg Zakona. S tim u vezi, prof. Hofmann dao je mišljenje na postojeće zakonsko rješenje o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim manjinama u BiH, te u njemu naveo i uporednu analizu regionalnog pravnog okvira koji se bavi zaštitom nacionalnih manjina. Primljen je k znanju dopis Vijeća nacionalnih manjina BiH, koji će biti upućen Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), Domu naroda PSBiH i Zajedničkoj komisiji za ljudska prava PSBiH. U dopisu se apelira na poslanike i delegate u PSBiH da, u mandatnom periodu 2018. – 2022., isprave uočene propuste koji se odnose na prava nacionalnih manjina, pokažu više razumijevanja za probleme s kojima se susreću pripadnici nacionalnih manjina u BiH, te ostvare bolju i aktivniju saradnju sa Vijećem nacionalnih manjina BiH.

VIJESTI

Najnovije vijesti