Četvrtak, 7 Decembra, 2023

Eksterne mature u TK – zbog čega su bitne i šta se njima postiže?

Polaganje eksterne mature  u Tuzlanskom kantonu odvija se u kontinuitetu već dugi niz godina u srednjim školama, a posljednjih 5 godina i u osnovnim školama. Cilj polaganja mature je provjera znanja učenika pod jednakim uslovima i na isti način, ali i provjera kvaliteta obrazovnog procesa u Tuzlanskom kantonu. Kroz eksternu maturu učenici imaju priliku da pokažu rezultate svog rada i stečeno znanje tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona već 17 godina provodi eksterne mature, a posljednjih pet godina obuhvaćene su i sve osnovne i srednje škole u ovom kantonu.  Eksterne mature su nešto što se provodi kako u zemljama okruženja tako i u Evropskoj uniji, a kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, može se reći da Tuzlanski kanton prednjači, kazali su iz Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.

„Cilj mature je prije svega eksterno evaluiranje znanja koje naši učenici postižu u našem obrazovnom sistemu i suština je da utvrdimo gdje su naši nedostaci kako bismo mogli unaprijediti naše obrazovne programe“, kazao je Nikola Čiča, direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona

Ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović (SDA) ističe kako je važno naglasiti da se matura za osnovne škole djelimično vrednuje prilikom upisa u srednju školu, ali i da se eksterna matura vrednuje prilikom upisa na fakultet.

A kako je jedan od ciljeva eksterne mature i utvrđivanje kvaliteta nastavnog plana i programa, rezultati tih matura doveli su do činjenice da je neophodno izvršiti izmjene tih nastavnih planova i programa, te ih prilagoditi potrebama učenika.

„Eksterna matura dovela je do spoznaje da u srednjim tehničkim školama moramo mijenjati nastavni plan i program kako bismo ga ujednačili“, dodao je Omerović.

Čiča naglašava kako su upravo zbog toga prije dvije godine pokrenuli reformu nastavnih planova i programa za srednje škole: “Implementirat ćemo razultate eksterne maturete i napraviti sigurno kvalitetnije nastavne programe za  naše srednje škole.

Održavanje eksternih matura u Tuzlanskom kantonu planirano je za kraj maja i početak juna, a nastavni kadar će već početkom drugog polugodišta početi učenike pripremati za ovaj ispit za koji naši sagovornici ističu da je kruna obrazovanja.

federalna.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti