Srijeda, 28 Februara, 2024

Granična policija raspisala oglas za prijem 100 kadeta u činu „Policajac“

Na osnovu Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Odluke o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija Bosne i Hercegovine, Odluke direktora Granične policije Bosne i Hercegovine Komisija za izbor kandidata – kadeta IX klase Granične policije Bosne i Hercegovine, raspisala je Javni oglas za prijem kadeta u činu „policajac“ Granične policije BIH.

Naime, Granična policija Bosne i Hercegovine vrši prijem IX klase kadeta i to 100) kadeta sa najmanje završenim IV stepenom školske spreme za prvi nivo pristupanja u činu „Policajac“
Za zasnivanje radnog odnosa policijskog službenika, kandidat mora ispunjavati slijedeće

Opšte uslove:
a) državljanstvo BiH;
b) životna dob između osamnaest i trideset i pet godina života;
c) najmanje IV stepen školske spreme za čin policajca,
d) zdravstvena, fizička i psihička sposobnost za rad (koja će se utvrditi u postupku selekcije od strane nadležne zdravstvene institucije i Komisije)
e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske sankcije,
f) da se nije odbio pojaviti pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao osoba optužena od tog tribunala;
g) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom,

I posebne uslove:
– važeća vozačka dozvola „B“ kategorije izdata u BiH,
– vještina plivanja (koja će se utvrditi u postupku selekcije),
– poznavanje jednog svjetskog jezika,
– poznavanje rada na računaru.

Prijava na oglas se podnosi isključivo na posebnom obrascu (obrazac za prijavu) koji se može preuzeti u sjedištu Granične policije Bosne i Hercegovine, Sarajevo ili sa web sajta Granične policije Bosne i Hercegovine (Prijava na javni oglas za prijem kadeta u graničnu policiju bosne i hercegovine u činu „policajac“).

Kandidat je obavezan da popuni obrazac za prijavu na oglas u cjelosti i stavi svojeručan potpis u svim predviđenim rubrikama. U suprotnom, ista će se smatrati neurednom i biće odbačena. Takođe, prijave koje ne budu dostavljene na propisanom obrascu za prijavu neće biti uzete u razmatranje.

Osnovna obuka kadeta za prvi nivo pristupa za čin „policajac“ traje 30 (trideset) sedmica i obavljaće se u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru.
Nakon uspješno završene osnovne obuke, najkasnije u roku od 90 dana, kadeti se primaju na probni rad u trajanju od 12 (dvanaest mjeseci) i raspoređuju na radna mjesta u činu „policajac“ u organizacione jedinice Granične policije Bosne i Hercegovine, u zavisnosti od potrebe i upražnjenih radnih mjesta.

Detalje oglasa pogledajte OVDJE:

VIJESTI

Najnovije vijesti