Subota, 20 Jula, 2024

Održana 56. redovna sjednica Vlade TK

Nova ortopedska pomagala uvrštena na listu. Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je jedinstvenu listu ortopedskih i drugih pomagala, indikacije za sticanje prava na pomagala, rokove korištenja i visina učešća Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u ostvarivanju prava osiguranih lica na pomagala. Riječ je o usaglašavanju sa potrebama osiguranih lica, promjenom indikacija kao i učešća Zavoda u odnosu na cijene pomagala na tržištu. Uvažavajući potrebe osiguranih lica na listu su, kao nova pomagala, uvrštena Denis Brown ortoza, cipele za Denis Brown ortozu, ortoza za lakat sa zglobom, plastična ortoza za stopalo korektivna, cervikotorakalna ortoza, totalna endoproteza ramena, te rapid palatal expander (RPE).

Kod određenih pomagala sa Liste pomagala povećano je učešće Zavoda u nabavci/izradi i to za nabavku kohlearnog aparata, zamjene procesora kohlearnog aparata, senzore za mjerenje glukoze, totalnu endoprotezu kuka, te implantate za intramedularnu fiksaciju. Imajući u vidu kretanje cijena na tržištu, kod određenih pomagala smanjeno je učešće Zavoda, a to su obična ortoza za koljeno, pacemaker dvokomorni DDD i pacemaker jednokomorni VVI, sistem za ugradnju kod operacija hydrocephalusa (distalni i proksimalni), implantat za kranioplastiku (palakos i titanska mrežica), te parcijalna endoproteza kuka. Za primjenu ove liste ortopedskih i drugih pomagala u Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu osigurano je 6.400.000,00 KM.

Efekti programa poticaja u zapošljavanju

Vlada je prihvatila Informaciju o efektima realizacije Programa poticaja zapošljavanja u 2021 godini. Ovim programom, realiziranim putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, zaposlene su 22 osobe, 8 osoba je stručno osposobljeno bez zasnivanja radnog odnosa, za što je utrošeno ukupno 153.073 KM. Kada je u pitanju zasnivanje radnog odnosa, ove osobe ne pripadaju boračkoj populaciji, a radi se o 9 osoba mlađih od 30 godina, bez obzira na stručnu spremu, 6 pripadnika romske nacionalnosti, 7 članova porodica u kojoj ni jedan član porodice nije zaposlen. Prema podacima Porezne uprave TK, u novembru 2021. godine na području Tuzlanskog kantona bilo je zaposleno 103.589 osoba, što je za 2.164 osoba odnosno 2 % više u odnosu na novembar 2020. godine. Na evidenciji Službe za zapošljavanje u prvih deset mjeseci 2021. godine zabilježeno je i povećanje broja zaposlenih i smanjenje broja nezaposlenih osoba. U oktobru 2021. godine registrovano je 71.838 nezaposlenih osoba, što je manje za 5.326 ili 7,4% nezaposlenih osoba u odnosu na oktobar 2020. godine. Posmatrano po strukturi nezaposleno je 4.779 visoko obrazovanih osoba, od toga 3.491 žena i 1.288 muškaraca, obuhvaćeno u 280 raznih zanimanja.

Programima Vlade TK ove godine omogućen povratak 120 raseljenih osoba

Tokom 2021. godine podrška Vlade TK održivom povratku raseljenih osoba odvijala se istodobno u dva smjera, prvi je pomoć drugim nivoima vlasti u smislu intervencija u zonama povratka i kolektivnim centrima na ime izgradnje i adaptacije infrastrukturnih objekata kao i readmisija ranjivih readmisiranih osoba, a drugi je subvencioniranje troškova električne energije, ogrijeva, i socijalnog stanodavanja, uz što su obezbjeđena i sredstva za zdravstveno osiguranje i troškove dženaza/sahrana za raseljene osobe, navodi se u danas usvojenoj Informaciji o efektima ulaganja za povratak iz Budžeta Tuzlanskog kantona na području Republike Srpske i Tuzlanskog kantona u 2021. godini. Realizirajući ove programe Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak su kao pomoć općinama i gradovima povratka dodijelila ukupno 400.000 KM, od čega lokalnim zajednicama na području našeg kantona 285.360,89 KM, a općinama i gradovima u entitetu Republika Srpska 114.639,11 KM. Relizovana je podrška za 32 infrastrukturna objekta u 15 gradova/općina, te je ovim projektima omogućen povratak 120 raseljenih osoba. Uporedo sa ovim programom podrške lokalnim zajednicama, realiziran je i program usmjeren ka pojedinačnim povratnicima. Za tu namjenu ukupno je plasirano 260.200 KM, od čega 119.500 KM za povratnike na područje TK, a 140.700,00 KM za povratnike na područje entiteta Republika Srpska. Ovim programom obuhvaćene su 83 porodice i to 38 porodica na području TK-a i 45 porodica na području entiteta Republika Srpska što je rezultiralo poboljšanjem egzistencijalnih uslova i održivog povratka za oko 240 povratnika. U 2021. godini, zdravstveno osiguranje je uplaćeno za 1406 raseljenih osoba, a uplaćena je i subvencija električne energije za 196 porodica koja borave u kolektivnim smještajima na području TK. Obezbjeđena su i sredstva za 122 porodice u svrhu nabavke po 3 tone ogrjeva za raseljena lica koja borave u kolektivnim smještajima na području TK. Također, u 2021. godini, odobrena je subvencija troškova za dženaze/sahrane 24 raseljene osobe. Ukupna ulaganja Vlade Tuzlanskog kantona za podršku raseljenih osoba i povratnika, rezultirala su smanjenjem broja raseljenih lica na području TK-a sa 9338 u 2020. na 8943 u 2021.godini, što je manje za 395 raseljenu osobu, odnosno 4,23%. Konzistentna politika i konstantna ulaganja i podrška Ministarstva rezultirali su smanjenjem broja raseljenih lica na području TK-a sa 11.858 u 2015. godini na 8.943 osobe u 2021. godini (11 mjeseci), što je manje za 2915 raseljenih osoba za posmatrani period.

Za 63 investiciona poticaja Vlada TK planirala 34 miliona KM

Tokom 2021. godine registrovana su ukupno 63 investiciona poticaja koje provode ministarstva, uprave i upravne organizacije na Tuzlanskom kantonu, stoji u Izvještaju o ažuriranim poticajima u okviru liste investicionih poticaja ministarstava, samostalnih uprava i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, koje je danas prihvatila Vlada Tuzlanskog kantona. Planirani iznos investicionih poticaja ministarstava, uprava i upravnih organizacija u 2021. godini za 63 investiciona poticaja iznosi 34.324.396 KM što je blago povećanje u odnosu na 2020. godinu. Lista ažuriranih investicionih poticaja u Tuzlanskom kantonu objedinjena za sva ministarstava i uprave će biti objavljena na bosanskom i engleskom jeziku na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona 31. decembra 2021. godine, kako bi se investitori i korisnici investicionih poticaja s njom mogli upoznati. Ažuriranjem liste poticaja i predlaganjem izmjena zakonskog i regulatornog okvira Ministarstvo privrede će i dalje nastaviti sa aktivnostima usmjerenim ka poboljšanju sistema poticaja, a time i unaprjeđenja poslovnog ambijenta na području Tuzlanskog kantona.

Manje zasijanih površina u većini općina/gradova TK

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o realizaciji plana jesenje sjetve u 2021. godini za područje Tuzlanskog kantona. Jesenja sjetva realizovana je na 5.745,30 ha ili 71 % planiranih površina. Najveće površine zasijane su pšenicom 2.487 ha, odnosno 64,56 % od planiranih površina, a 43 % od ukupno ostvarene sjetve. Ostala strna žita su zasijana na površinama od 1.486 ha, odnosno 77 % od planiranih površina. Industrijsko bilje zasijano je na površini od 10 ha što je 67 % u odnosu na plan, povrtno bilje (luk, salata, špinat i grašak i dr. ) zasijano je 469 ha, a što je 75 % u odnosu na plan, dok je, od planiranih 1.688 ha za krmno bilje, ovom kulturom zasijano 1.293 ha odnosno 77 % u odnosu na plan. Stepen realizacije jesenje sjetve po općinama/gradovima je različit i kreće se od 40 % na području općine Sapna do 100 % na području grada Gračanica. I pored pogodnih vremenskih uslova u vrijeme optimalnih rokova jesenje sjetve došlo je do drastičnog smanjenja zasijanih površina u većini općina/ gradova Tuzlanskog kantona. U 2021. godini samo na području općine Doboj Istok i području grada Srebrenik došlo do neznatnog povećanja zasijanih površina dok je na području ostalih općina/gradova došlo do smanjenja. Procenat smanjenja zasijanih površina u odnosu na prethodnu godinu se kretao od 0,14% na području grada Gračanica do 64% na području općine Sapna, navodi se u Informaciji.

Subvencioniranje dijela kamatne stope u privredi

Vlada TK donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Programa za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BIH (sredstva na ESCROW računu). Izmjena je predložena jer postojećim programom nisu obuhvaćena sredstva za subvencioniranje kamatne stope u 2021. godini. Vlada TK obezbijedila je sredstva za subvencioniranje kamatne stope u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa Escrow računa u ukupnom iznosu od 1.000.000 KM. Nakon okončanja procedure za odabir banke krajem 2019. godine, Vlada TK i Ministarstvo privrede su potpisali Ugovor o pružanju usluga plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope/profitne marže privrednim subjektima sa područja TK i Aneks II Ugovora sa Bosna Bank International d.d. Sarajevo, kao najpovoljnije banke za plasman navedene kreditne linije po objavljenom javnom pozivu. Kreditna linija omogućila je privrednicima dobijanje kredita sa kamatnom stopom od 2,86 % (koje u potpunosti subvencionira Vlada TK), grejs periodom do 12 mjeseci, rokom otplate od 6 godina i troškom obrade kredita u iznosu od 0,39 %.  Privrednicima je bilo na raspolaganju 27.150.000 KM kreditnih sredstava, a Vlada će subvencionisati ukupan iznos od 1.000.000 KM aplikantima koji ispune uslove za subvencioniranje. U skladu sa Ugovorom o pružanju usluga plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope i Pravilnikom o postupku odobravanja sredstava za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja TK u decembru ‘20. godine započeta je kvartalna isplata subvencija korisnicima kredita. Sredstva u iznosu od 170.000,00 KM koristit će se za subvencioniranje dijela kamatne stope u 2021. godini na odobrene kredite iz kreditne linije plasirane privrednim subjektima koji posluju na području Tuzlanskog kantona putem BBI d.d. Sarajevo. Vlada je također donijela Odluku o odobravanju sredstava za subvencioniranja kamatne stope privrednim društvima u iznosu od 167.632 KM za ukupno 13 korisnika koji su redovno vršili povrat kredita.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Informaciju o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za novembar 2021. godine. Tokom prošlog mjeseca službenici policije su pronašli i evidentirali 32 migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil. U odnosu na oktobar, kada je evidentirano njih 58, radi se o smanjenju broja evidentiranih migranata. Tokom novembra najveći broj migranata evidentiran je iz Afganistana 18, Pakistana 12 i Alžira 2 migranta. U ovom periodu evidentirana su 3 krivična djela koja su počinili migranti i to: nanošenje teških tjelesnih povreda u pokušaju, paljevina i teška krađa. Pored toga policijski službenici su, radeći na identifikaciji i pronalasku izvršilaca krivičnih djela iz ranijeg perioda, zadokumentovali jedno krivično djelo teška krađa, za koje postoje osnovi sumnje da ga je počinio migrant iz Alžira, o čemu je protiv tog migranta Kantonalnom Tužilaštvu dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. Vlada je odobrila 380.743 KM na ime subvencioniranja dijela kamatne stope privrednim društvima. Radi se o kreditnoj liniji, koju je Kantonalna vlada pokrenula još 2019. godine za privredne subjekte sa područja Tuzlanskog kantona, a u saradnji sa UniCredit Bank DD Mostar.

Vlada je usvojila ažurirani Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona. Na današnjoj sjednici Vlada je Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine dodijelila 50.000 KM, na ime sufinansiranja programa naučno-istraživačkog rada. Vlada je danas odobrila 3.000,00 KM kompaniji „IMEL“ d.o.o. Lukavac na ime refundiranja troškova za organizovanje i realizovanje manifestacije „Tech Cruise“ 2021.godine Lukavac, koji je održana u novembru u Lukavcu. U okviru Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu Podrška povratku prognanih osoba, Vlada je dala saglasnost na odobravanje 17.287 KM gradu Gradačac, kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka, za popravku i sanacija puta u Mjesnoj zajednici Rajska. Vlada je danas dala saglasnosti na pravilnike o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja i Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa. Vlada je danas dala saglasnost JU Odgojni centar TK za prijem zaposlenika, stručnog saradnika za ekonomsko-finansijske poslove u radni odnos na određeno vrijeme do povratka zaposlenika koji je imenovan na javnu funkciju. Vlada TK donijela je Uredbu o izmjenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja plaća, naknadama i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u organima uprave. Vlada je donijela odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće i visine naknade za ishranu u toku rada za decembar 2021. godine za budžetske korisnike. Vlada TK donijela je Rješenje o formiranju Komisije za analizu stanja i usaglašavanje iznosa sredstava izvršenja budžeta za 2019. i 2020. godinu za JU NUB „Derviš Sušić“ Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla. Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti JU Narodno pozorište Tuzla za prijem deset uposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2021. Godinu. Vlada je donijela dvije odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom odobrava novčana sredstva u iznosu od 1.500 KM Udruženju „Biti novinar“ za refundaciju troškova organizacije manifestacije ,,Dodjela novinarske nagrade Nino Ćatić“.

tuzlanski.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti