Petak, 24 Maja, 2024

Prodat zlatni nakit za 73.578,35 KM

Porezna uprava Federacije BiH – Kantonalni porezni ured Sarajevo, je 24.05.2023. godine, u postupku direktne prodaje oduzetog nakita od plemenitih metala, prodao 1.369,87 grama zlata, odnosno 580 komada nakita u ukupnoj vrijednosti 73.578,35 KM. Prodati nakit će se predati kupcima kada se Kantonalnom poreznom uredu Sarajevo – Odboru za prodaju dostave dokazi o uplati postignute cijene na propisani račun Budžeta Federacije BiH.

Prethodne dvije prodaje nakita putem javne aukcije bile su neuspješne, te je organizirana direktna prodaja po grupama/podgrupama i ukupno za sve grupe, bez postavljanja i objave najnižih cijena i bez polaganja depozita.

Komisija za prodaju je shodno Odluci Vlade Federacije BiH, prethodno utvrdila najniže cijene grupa/podgrupa i ukupno za sve grupe nakita, koje su predstavljale mjeru u postupku vrednovanja podnesenih ponuda, pa je s tim u vezi prodaja vršena po principu najbolje ponude s najvišom cijenom za svaku pojedinačnu grupu/podgrupu nakita.

Shodno Odluci Vlade Federacije BiH, u predmetnoj prodaji mogla su učestvovati samo fizička lica – registrirani zlatari.

Preostala količina neprodanog nakita iznosi 4.016,78 grama zlata i 2.777,96 grama srebra.

S obzirom na to da se cijena nakita od plemenitih metala mijenja svakodnevno, ponude koje nisu bile približne cijenama koje je postavila komisija odbijene su kao neprihvatljive.

Porezna uprava Federacije BiH ističe da će komisija za prodaju, usklađivati vrijednost ostatka oduzetog nakita od zlata i srebra, sa burzovnom cijenom i kursom USA dolara, sve u cilju utvrđivanja najboljih najnižih cijena ispod kojih nakit neće biti prodat.

U narednom periodu komisija za prodaju će donijeti odluku o ponovnoj prodaji preostalog nakita od plemenitih metala.

Obavještavaju se pravna i fizička lica, da obavještenja o javnim prodajama koje organizira Porezna uprave Federacije BiH (aukcija, licitacija i direktna prodaja zaplijenjene i oduzete imovine) mogu pratiti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, Facebook stranici i u sredstvima javnog informisanja.

VIJESTI

BIZNIS vijesti