Srijeda, 21 Februara, 2024

Sedmomjesečni izvještaj UIO BiH: Prihodi od indirektnih poreza premašuju 4 milijarde KM

Prihodi od indirektnih poreza u sedam mjeseci 2018. godine iznosili su 4 milijarde i 266 miliona KM i veći su za 357 miliona KM ili 9,14% u odnosu na isti period 2017. godine.

Samo u mjesecu  julu 2018. godine UIO je prikupila 688 miliona KM indirektnih poreza što je za 69 miliona KM više u odnosu na juli 2017. godine.

RASPODJELA PRIHODA ZA PERIOD JANUAR-JULI 2018. GODINE

Nakon što je Uprava privrednicima u BiH izvršila povrat PDV-a u iznosu od 790 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu januar-juli 2018. godine, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 3 milijarde i 476 miliona KM i veći su za 299 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2017. godine.

Za finansiranje državnih institucija u periodu januar-juli 2018. godine raspoređen je iznos od 432 miliona KM. Federaciji BiH ukupno je raspoređeno 1 milijardu i 931 milion KM, Republici Srpskoj 982 miliona KM i Brčko distriktu 105 miliona KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i DBrčko distriktu sa pripadajućim spoljnim dugom u periodu januar-juli 2018. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

01.01.-31.07. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2018 1.501 342 739 185 99 3
2017 1.388 318 687 172 93 2
% promjene 8,18 7,58 7,51 7,08 6,12

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva (0,10 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 6,5 miliona KM, Republika Srpska 4,3 miliona KM i Brčko distrikt  0,2 miliona KM.

U mjesecu julu 2018. godine UO UINO je na svojoj 30. sjedinici, dana 10.07.2018. godine, donio Odluku o privremenoj raspodjeli prihoda od putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, broj: UO 02-16-16-2/18, kojom je utvrđeno da od ukupnih prihoda od putarine za  izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva 10% ostaje na podračunu kod Centralne banke i služiće za poravnanje prihoda po utvrđivanju konačne metodologije raspodjele, a preostalih 90% prihoda od putarine dijeli se između entiteta i Brčko distrikta BiH tako da 59% pripada Federaciji BiH, 39% pripada Republici Srpskoj i 2% pripada Brčko distriktu.

Uprava je shodno navedenoj Odluci sredstava od putarina 0,25 KM za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, prikupljenih u mjesecu februaru, martu, aprilu, maju i junu 2018. godine, a koja su prenesena na poseban podračun u Centralnoj banci, dana 16.07.2018. godine, raspodjelila u iznosu od 138.516.453,94 KM (90% prihoda od putarine) korisnicima kako slijedi:

  • Federaciji BiH raspoređen je ukupan iznos od 724.707,83 KM (59,00%),
  • Republici Srpskoj raspoređen je ukupan iznos od 021.417,04 KM (39,00%),
  • Brčko Distriktu BiH raspoređen je ukupan iznos od 770.329,07 KM (2,00%).

IZVRŠENJE PRESUDE SUDA BiH

Kad je u pitanju izvršenje sudske presude koju je pred Sudom BiH dobila Republika Srpska, a vezano za poravnanje raspodjele prihoda od indirektnih poreza do danas je ukupno prinudno naplaćeno 4.259.735 KM. Od toga je uplatnih računa javnih prihoda od indirektnih poreza skinuto 2.315.254 KM, sa računa rezervi 142.982 KM i sa računa depozita (novac građana BiH) 1.801.499 KM

VIJESTI

Najnovije vijesti