Četvrtak, 23 Maja, 2024

TK: Smanjen broj prijava nasilja u porodici

Vlada TK je danas usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Multisektorska saradnja u realizaciji ciljeva Akcionog plana i postignuti rezultati doprinijeli su smanjenju prijava nasilja u porodici u Tuzlanskom kantonu u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu za 99 prijava, odnosno za 21,29%. To jasno pokazuje da je realizacijom mjera i aktivnosti Akcionog plana, kako normativnih, edukativnih i promotivnih, tako i usluga zaštite i podrške za žene i djecu žrtve nasilja u porodici tokom 2019. godine ostvaren značajan iskorak.

Doneseni su potrebni podzakonski akti za primjenu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i usvojen je Nacrt Zakona o zaštiti porodice sa djecom u Federaciji BiH, što je značajan pomak u donošenju propisa koji utiču na regulisanje i standardizaciju pružanja usluga za pojedince i porodice žrtve nasilja. Zahvaljujući multisektorskoj saradnji, realizirane su edukacije policijskih službenika i uposlenika Uprave policije MUP TK-a, uposlenika centara za socijalni rad, osnovnih i srednjih škola i zdravstvenih ustanova. Evidencija nasilja u porodici vrši se po jedinstvenoj metodologiji unošenjem podataka u bazu koja je formirana od strane Gender centra Federacije BiH. Ova baza podataka se trenutno nalazi u nadležnosti Federalne uprave policije i službenici Uprave policije MUP-a TK-a permanentno vrše unos podataka. Kroz promociju nenasilničkog ponašanja i provedene kampanje, edukacije učenika, nastavnika i roditelja, distribuiranje promotivnog materijala i medijskih informacija dat je značajan doprinos u borbi protiv nasilja u porodici, podizanju svijesti, promociji nenasilničkog ponašanja i unapređenju položaja žrtava nasilja.

VIJESTI

Najnovije vijesti