Srijeda, 29 Novembra, 2023

U TK registrovano 30 novih sportskih klubova: Među njima i klubovi padobranstva i golfa

Ako se uzme u obzir iznos finansijske podrške programima i projektima u oblasti tjelesne kulture i sporta, rezultati koje su postizali sportisti sa područja Tuzlanskog kantona u 2018. godini su zadovoljavajući, navodi se u Informaciji o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini, koju je jučer prihvatila Vlada Tuzlanskog kantona.

Na području našeg kantona u 2018. godini je djelovao  preko 600 aktivnih subjekata kojima je onovna djelatnost, djelatnosti sportskih klubova, djelatnost fitnes centara, djelatnost rada sportskih objekata te ostale sportske djelatnosti. U 2018. registrovano je novih 30 sportskih klubova i udruženja u oblasti sporta, a interesantno je da među novoosnovanim klubovima i udruženjima bilježimo sportove kao što su padobranstvo i golf. Podrška razvoju oblasti tjelesne kulture i sporta u 2018. godini vršena je iz budžeta različitih nivoa vlasti pa su tako sportske organizacije sa područja Tuzlanskog kantona, svojim zalaganjem i uz podršku Ministarsva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, uspjeli povući sredstva od Ministarstva civilnih poslova BiH, Federalnog ministarstva kulture i sporta te iz Budžeta Tuzlanskog kantona, a za koje namjene je Ministarsvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog raspisalo Javni poziv. Navedenim javnim pozivom podržana su 133 programa/projekta sportskih organizacija, te je za iste odobreno 418.400,00 KM. Ministarstvo za kulturu sport i mlade Tuzlanskog kantona također je tokom godine podržalo i 31 sportsku organizaciju koje su, svojim aktivnostima u 2018. godini, dodatno doprinjeli razvoju i promociji sporta u Tuzlanskom kantonu te je za navedene namjene izdvojen iznos od 72.000,00 KM.

Podršku sportu i sportskim klubovima za odlazak na mađunarodna takmičenja kao i u organizaciji sportskih manifestacija od interesa za Tuzlanski kantona dala je i Vlada Tuzlanskog kantona, koja je za ove namjene iz Budžeta TK izdvojila iznos od 59.340.00 KM

Većina lokalnih zajednica na području Tuzlanskog kantona je u 2018. godini povećavala izdvajanja za sport, pri čemu prednjači Grad Tuzla sa skoro 3 miliona KM izdvojenih za sport u 2018. godini. Tokom 2018. godine, novoformirano Ministarstvo kulture, sporta i mladih je, u skladu sa uočenim nedostacima u primjeni Zakona o sportu, kao i potrebe njegovog usklađivanja sa stvarnim potrebama sportskih organizacija, kao i sa Zakonom u sportu u BiH, sačinilo i predložilo izmjene i dopunama Zakona o sportu, koje je kasnije i donijela Skupština Kantona. Usvojenim izmjenama i dopunama uveden je niz odredbi kojim se stvara adekvatniji okvir za efikasno funkcionisanje sportskih organizacija na području Tuzlanskog kantona.

Ministarsvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, u skladu sa strateškim opredijeljenjima, programom rada i usvojenim smjernicama, nastavit će sprovoditi aktivnosti koje će za cilj imati dalji razvoj i popularizaciju sporta  području Tuzlanskog kantona.

DK

VIJESTI

Najnovije vijesti