Ponedjeljak, 15 Jula, 2024

Usaglašen zakon o policijskim službenicima

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedlog Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Donošenju izmjena i dopuna ovog Zakona pristupilo se radi usaglašavanja teksta sa propisima drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i radi harmonizacije propisa u oblasti radno-pravnog statusa, ovlaštenja i odgovornosti policijskih službenika u policijskim organima u Bosni i Hercegovini.

U proteklom periodu uz koordinaciju EUPM-a održano je više sastanaka predstavnika policijskih organa u Bosni i Hercegovini na kojima se, na ekspertnom nivou, razgovaralo o međusobnoj harmonizaciji zakona o policijskim službenicima, te izvršena analiza potrebe za izmjenama i dopunama tih zakona na osnovu dosadašnje prakse i ustanovljenih potreba. Kao rezultat ovih sastanaka proistekao je prijedlog za izmjene i dopune zakona o policijskim službenicima koji je u istoj formi i istom sadržaju dostavljen svim policijskim organima, a radi pristupanja proceduri izmjena i dopuna zakona iz ove oblasti, te potom i donošenja ili izmjena odgovarajućih podzakonskih propisa. Uvažavajući taj prijedlog pripremljene su i ove izmjene i dopune Zakona uzimajući u obzir potrebe ovog Kantona, kao i potrebu otklanjanja nedostataka i pravnih praznina, koje su se pokazale u primjeni važećeg Zakona.

VIJESTI

Najnovije vijesti