Ponedjeljak, 22 Jula, 2024

Kolegij glavnih tužilaca Federacije BiH o skraćivanju prosječne dužine trajanja rješavanja predmeta

Tužilaštva u Federaciji BiH (FBiH) imaju velike šanse da do kraja ove godine ostvare postavljeni cilj da skrate prosječnu dužinu trajanja rješavanja predmeta, zaključak je Kolegija glavnih tužilaca Federacije BiH koji se 25. i 26. juna 2018. godine održao u Tarčinu.
Ovaj zaključak glavni tužioci su donijeli na osnovu prezentiranih statističkih podataka koji ukazuju da je 8 od ukupno 10 kantonalnih tužilaštava uspjelo  realizirati postavljeni cilj u toku prvih pet mjeseci 2018. godine.
Povećanje efikasnosti i kvaliteta rada tužilaštava u FBiH predstavlja jedan od strateških ciljeva  tužilačkog sistema FBiH za period 2018. do 2020. godine. Pored navedenog, strateški ciljevi tužilačkog sistema Federacije BiH su i smanjiti broj starih predmeta, te povećati transparentnost u radu tužilaštava.

Glavnim tužiocima ovom prilikom prezentirani su i rezultati analize kvantitativnog i kvalitativnog aspekta odnosa tužilaštava sa javnošću za 2017. godinu. Ovo je prva analiza sačinjena primjenom modela za sistemsko i kontinuirano praćenje, te procjenu uspješnosti rada tužilaštava u ovoj oblasti, u skladu sa „Planom monitoringa i evaluacije odnosa tužilaštava u BiH sa javnošću“ kojeg je u oktobru prošle godine usvojilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH.

Glavni tužioci su također razgovarali o najboljim modalitetima za praćenje rezultata u oblasti oduzimanja imovine stečene krivičnim djelom. Postignuta je puna saglasnost da je praćenje rezultata u ovoj oblasti od izuzetne važnosti za sva tužilaštva, budući da borba protiv korupcije, privrednog i organiziranog kriminala može dati pune rezultate samo ako se oduzme stečena imovinska korist.

Kolegij glavnih tužilaca Federacije BiH organizira se dva puta godišnje, gdje glavni tužioci razgovaraju o važnim pitanjima za tužilaštva i o implementaciji postavljenih strateških ciljeva. Organizaciju kolegija podržavaju USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH i VSTV Projekt „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa u BiH“.

VIJESTI

Najnovije vijesti