Srijeda, 24 Jula, 2024

Ministar najavio 700.000 KM za jačanje kadrovskih kapaciteta centara za socijalni rad

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić donio je odluku o raspodjeli 700.000 KM iz budžeta Federacije BiH za ovu godinu, a sredstva su namijenjena za podršku centrima za socijalni rad s ciljem jačanja njihovih kadrovskih kapaciteta.

– Jačanje kapaciteta centara za socijalni rad je od izuzetne važnosti za poboljšanje kvaliteta socijalnih usluga. Ove godine, po prvi put, uveden je ovaj vid podrške centrima za socijalni rad sa nivoa Federacije, čime se nastoji osigurati efikasnija provedba zakona i pružanje pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva – kazao je Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Shodno tome, pojasnio je, sredstva će biti iskorištena za sufinansiranje zapošljavanja na neodređeno vrijeme stručnog kadra tokom ove godine, sufinansiranje radnog angažmana na određeno vrijeme stručnog kadra (ugovori o obavljanju privremenih ili povremenih poslova, ugovori o djelu), te za dodatak na plaću zaposlenog stručnog kadra koji prekovremeno radi na poslovima upravnog rješavanja o pravima utvrđenim federalnim propisima.

Pravo na ova sredstava imaju centri za socijalni rad koji imaju svojstvo samostalnog pravnog lica i koji su nadležni prvostepeni organi u provedbi postupaka utvrđenih Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, Zakonom o roditeljima njegovateljima, te Zakonom o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Centri za socijalni rad kojima su odobrena sredstva će u roku od 15 dana biti dužni dostaviti izjavu o načinu utroška sredstava Ministarstvu, uključujući sve relevantne podatke i dokumentaciju o radnom angažmanu podržanom odobrenim sredstvima. Nakon toga, zaključit će se pojedinačni ugovori.

Uvrštavanje ove podrške u budžet Ministarstva i njegova realizacija predstavljaju značajan korak ka unaprjeđenju socijalne zaštite u FBiH, osiguravajući adekvatne resurse i stručne kadrove za rad s najosjetljivijim kategorijama stanovništva, saopćeno je iz Ministarstva.

Raspodjela sredstava realizuje se u okviru Segmenta 2 Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za provođenje federalnih zakona socijalne zaštite, dječije zaštite i osoba s invaliditetom.”

RTV Slon

VIJESTI

Najnovije vijesti