Utorak, 7 Februara, 2023
NaslovnicaVIJESTISREBRENIKOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za instalaciju podnog grijanja u kino sali...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za instalaciju podnog grijanja u kino sali Doma kulture Srebrenik

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD SREBRENIKIU

CENTAR ZA KULTURU I INFORMISANJE SREBRENIK

Direktor
Broj: 68/22

Datum: 05.05.2022.godine
Direktor JU Centar za kulturu i informisanje, na osnovu c”lana 70. stav (1) i (3) Zakona o javnim nabavkama (“Sluzbeni glasnik BiH”, broj: 39/14), Al. 38. i 118. i Pravila Javne ustanove Centar za kulturu i informisanje a na preporuku Komisije za javnu nabavku, u postupku javne nabavke, Izvođenje radova na Izgradnji instalacija podnog grijanja u KINO dvarani Doma kulture Srebrenik Srebreniku, d o n o s i:

O D L U K U O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku, po zapisniku broj: 67/22 od 04.05.2022 godine,te se ugovor za Izgradnju instalacija podnog grijanja u KINO dvarani Doma kulture Srebrenik, dodjeljuje ponudaču ” Termotehnika“ dd Tuzla u iznosu od od 23.925,00 KM (cijena bez PDV-a) odnosno 27.992,25 KM (cijena sa PDV-om), u skladu sa Izvještajem o toku i završetku e-aukcije i ponudom broj: 41-1/22 od 23.04.2022.godine.
II

Ponudač ” Termotehnika“ dd Tuzla , je dužan dostaviti dokaze u skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama, u roku od 7. dana od dana prijema obavijesti o dodjeli ugovora, a u skladu sa odredbama TD.
III

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.radiosrebrenik.ba istovremeno s upućivanjem ponudačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa clanom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.
O B R A Z L O Ž E NJE

Komisija je konstatovala da su  po otvorenom postupku sa ugovaranje „Izgradnju instalacija podnog grijanja u KINO dvarani Doma kulture Srebrenik, po obavještenju objavljenom na Portalu javnih nabavki, broj: 761-1-3-25-3-29/22 od 15.04.2022. godine, pristigle slijedeće ponude:
1.„Termotanasić“ doo Doboj,u iznosu od 23.834,00 KM 2.„Braća Karić“ doo Zenica, u iznosu od 23.852,00 KM 3.„Kula mont“ doo Zenica u iznosu od 23.971,00 KM i4.Obrtničko bravarsko monterska radnja Sarajevo u iznosu od 23.931,00 KM 5.„ Termotehnika“ dd Tuzla. 23.925,00 KM, sve su cijene bez PDV-a.
Pregledom ponuda utvrđeno je da su ponude od ponuđača: “Termotanasć” doo, “Braća Karić” doo, „ Kula mont“ doo i “Termotehnika” dd, kompletne i da su dostavljeni svi dokazi koji zadovoljavaju postavljene uslove za kvalifikaciju u TD. Ponuda ponuđača Obrtničkobravarsko-monterska radnja Sarajevo ne ispunjava zahtijevane uslove iz tenderske dokumentacije i kao takva se odbacuje.Naime, ponuđač je fizicko lice registrovano za obavljanje obrtnicke djelatnosti u nadleznoj službi Općine Stari Grad Sarajevo, a Zakonom o prostonom uredenju i građenju Tuzlanskog kantona “Službene novine TK” broj: 06/11, 04/13, 15/13, 02/16, član 94. stav (3) definiše:„Građenjem građevina mogu se baviti fizičke osobe registrovane za obavljanje te djelatnosti i to za individualne stambene i stambeno-poslovne objekte korisne površine do 300 m2 ili pomoéne objekte korisne površine do 150m2, a u konkretnom slučaju investitor je pravno lice. Takođe poznavajući ove odredbe ugovorni organ nije definisao ponuđaca kao fizičko lice i u skladu stim nije nije definisao koje dokaze bi trebalo dostaviti fizicko lice registrovano za obavljanje predmetne djelatnosti, za ispunjavanje uslova navedenih u TD. Komisija je prekinula sa radom, sa zaključkom da se zakaže eaukcija ponuđača čije ponude ispunjavaju uslove zahtijevane u TD.
Nakon završene e-aukcije, Komisija je dana 04.05.2022. godine 09,00 sati nastavila sa radom i konstatovala je da je nakon završene e-aukcije a na osnovu Izvještaja o toku i završetku e-aukcije prvorangirana ponuda ponuđača ” Termotehnika“ dd Tuzla za izvođenje radova na Izgradnji instalacija podnog grijanja u KINO dvorani Doma kulture Srebrenik u iznosu od od 23.925,00  KM (cijena bez PDV-a) odnosno 27.992,25 KM (cijena sa PDV-om), te je komisija predložila Direktoru, u skladu sa članom 70. Zakona, donošenje Odluke o dodjeli ugovora,imanovanom ponudaču za izvođenje radova na izgradnji instalacija podnog grijanja u KINO dvarani Doma kulture Srebrenik u iznosu od 23.925,00  KM (cijena bez PDV-a) odnosno 27.992,25 KM (cijena sa PDV- om), a što je Direktor i prihvatio. U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponudača te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, ugovomi organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor ponudača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama, te Pravila JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, odlučeno je kao u tački I. ove odluke.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se izjavljuje ugovomom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.

Dostavljeno:

1. Ponudacima 2x,

2. Evidenciji3.

Arhivi.NKT

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Popularne vijesti

Komentari