Utorak, 5 Decembra, 2023

Skoro osam miliona KM za dopunska prava branilaca i članova njihovih porodica

Vlada TK  je danas donijela Program Ministarstva za boračka pitanja za korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2019. godini. Ovim programom vrši se raspodjela sredstava, planiranih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, za prava utvrđena Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakonom o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona,

Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica, Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, kao i za ostala izdvajanja za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2019. godini. Planirana sredstva za ove namjene iznose 7.960.000,00 KM. Kao najznačajniji  segmenti iz navedenog Programa izdvaja se finansiranje prava na zdravstvenu zaštitu, obavezno zdravstveno osiguranje, lijekove, higijensko sanitetski materijal, ortopedska pomagala,  invalidska kolica i banjsko klimatsko liječenje za što je planirano 2.577.000,00  KM. Za stipendiranje učenika i studenata iz boračkih kategorija planirano je 1.200.000,00 KM.

Za osiguravanje povoljnijih uslova za zapošljavanje djece porodica šehida-poginulih boraca,  kao i osiguravanje povoljnijih uslova za zapošljavanje boračke populacije Vlada je kroz program predvidjela 850.000,00 KM, a za jednokratne novčane pomoći u svrhu rješavanja socijalnih potreba 780.000,00KM. Za rješavanje stambenih potreba ukupno planirana sredstva iznose 586.000,00 KM, a za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 550.000,00 KM.

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti