Četvrtak, 7 Decembra, 2023

Usvojene izmjene Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom

Predstavničkog doma Parlamenta FBiH danas je jednoglasno usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom.

Izmjenama je predviđeno da pravo na liječenje biomedicinski potpomognutom oplodnjom na teret budžeta Federacije, u pravilu, ima žena do navršene 42. godine života, koja je u braku, odnosno vanbračnoj zajednici, i to: a) tri pokušaja intrauterine inseminacije, u skladu sa medicinskim indikacijama i smjernicama iz člana 23. stav (3) ovog zakona, i b) pet pokušaja izvantjelesne oplodnje.

Također, biomedicinski potpomognuta oplodnja finansira se iz sredstava budžeta
Federacije, a putem “Transfera Vlade Federacije BiH za finansiranje biomedicinski potpomognute oplodnje” koja se doznačavaju Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, o čemu odluku donosi Vlada Federacije BiH za svaku fiskalnu godinu, a u skladu s propisima o budžetima u Federaciji i propisima o izvršavanju budžeta Federacije.

Obim prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju iz sredstava budžeta Federacije, način formiranja cijene pojedinačnih postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje, kriteriji i načini ugovaranja, kao i druga pitanja od značaja za provodenje biomedicinski potpomognute oplodnje, na prijedlog Komisije i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, bliže se uređuju posebnim propisom koji donosi federalni ministar u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Pomoćnica ministra zdravstva FBiH Marina Bera u obrazloženju izmjena navela je da je procijenjeno da će za realizaciju zakona biti potrebno 10 miliona KM na godišnjem nivou.

RTV Slon/FENA

VIJESTI

Najnovije vijesti