Četvrtak, 7 Decembra, 2023

Drvni sortimenti se bez obzira na kvalitet iz BiH izvoze kao ogrjev

Udruženje poslodavaca FBiH uputilo je inicijativu Vijeću ministara BiH kojom traži produženje privremene zabrane izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta kao što je to učinjeno u junu.

Odlukom Vijeća ministara iz juna ove godine privremena zabrana izvoza propisana je za proizvode iz 21 Tarifne oznake, a u julu mjesecu donesena je odluka o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta, dok su izmjenom od zabrane izvoza izuzeti drveni briketi.

Vijeće ministara BiH je u septembru donijelo novu odluku, kojom su ranije odluke u vezi izvoza drvnih asortimenata stavljene van snage, a njom su ponovno obuhvaćeni drveni briketi te se ona primjenuje do 31. oktobra.

S obzirom da se bliži prestanak važenja odluke, UPFBiH traži da Vijeće ministara BiH donese Odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta, izuzimajući drvene brikete.

U inicijativi napominju da se u međuvremenu treba raditi sistemski na rješavanju ovog problema kroz uvođenje izvoznih taksi ili uvođenjem izvoznih kvota, kombinacijom ova dva sistema ili na neki drugi odgovarajući način urediti važeće kriterije i time zaštiti domaće resurse i položaj domaćih privrednih subjekata.

“Ono što predstavlja problem jesu standardi klasifikacije drveta koji se danas primjenjuju u BiH, ali i zemljama okruženja. Ti standardi su doneseni 70-ih godina prošlog vijeka, u uslovima dogovorne ekonomije i danas su neprimjenjivi. Nužno je donijeti nove standarde koji bi jasno klasificirali drvo prema kvalitetu. To jeste dugotrajan proces, ali donosi sistemski pristup i trajno rješavanje pitanje standarda kvaliteta drveta”, kazao je Jusuf Musić, profesor Katedre za iskorištavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

U obrazloženju inicijative je navedeno da zbog velike potražnje i visokih cijena drveta i drvnih sortimenata u Europi, bh. proizvođači ostaju bez sirovine, jer se drvni sortimenti bez obzira na kvalitet izvoze kao ogrjevno drvo.

To predstavlja veliki problem i nanosi veliku štetu državi, jer se kvalitetno drvo, koje je moguće iskoristiti kao sirovinu za obradu sada izvozi kao ogrjevno drvo. KLIX

VIJESTI

Najnovije vijesti