Ponedjeljak, 22 Jula, 2024

Konkurs Općine Srebrenik za dodjelu stipendija studentima i učenicima

RadioSrebrenikLogo

Na osnovu člana X stav I Odluke o u tvrđivanju kriterija za dodjelu kredita redovnim studentima do diplomskog studija i stipen dija učenicima srednjih škola ( “Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 6/2006 i 8/13), Služba za boračko invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti općine Srebreni k raspisuje:

KONKURS
za dodjelu 62 kredita redovnim studentima sa područja
općine Srebrenik u akademskoj 2015/2016. godini

I

Raspisuje se konkurs za dodjelu 62 kredita studentima dodiplomskog studija, sa područja Općine Srebrenik, koji imaju status redovnog studenta na jednom od univerziteta u BiH i to:

 • studenti I godine …………………………….. 13 kredita
 • studenti II godine …………………………… 13 kredita
 • studenti III godine …………………………. 13 kredita
 • studenti IV godine …………………………. 13 kredita
 • studenti V godine …………………………… 5 kredita
 • studenti VI godine ………………………… 5 kredta

Napomena: Učeniku generacije iz srednje škole po sistemu automatizma dodjeljuje se studentski kredit za prvu godinu studija bez dodatnog bodovanja.

II

Visina kredita iznosi 800,00 KM za akademsku 2015/2016.godinu, a isplaćivat će se putem štedne knjižice ili putem tekućeg računa, i to tako što će cjelokupan iznos odobrenog kredita biti isplaćen do 30.06.2015.godine.

III

Pravo na dodjelu kredita imaju svi redovni studenti sa jednog od univerziteta BiH, koji su državljani BiH i koji ispunjavaju slijedeće uslove:

 1. da imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Srebrenik
 2. da su u tekućoj akademskoj godini prvi puta upisali godinu studija
 3. da nisu korisnici kredita od drugog davaoca
 4. da su predhodne godine školovanja (od I-IV razreda srednje škole) završili sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,0 (za studente koji prvi puta upisuju prvu godinu studija), a za studente ostalih godina studija prosječna ocjena 7,00 na fakultetima prirodnih, tehničkih medicinskih nauka odnosno prosjek ocjena 7,20 na fakultetima društvenih nauka
 5. da su državljani BiH
 6. da su redovni studenti na jednom od univerziteta u BiH

IV

Prijedlog liste prioriteta sačinjava Služba u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs. Lista prioriteta za kandidate koji ispunjavaju uslove iz prethodne tačke utvrđuje se na osnovu osvojenog broja bodova. Kod ostvarenog istog broja bodova prednost kandidata ostvaruje se prema slijedećem redosljedu :

 1. studenti iz porodica korisnika socijalne pomoći
 2. studenti iz porodica šehida i poginulih boraca
 3. studenti iz porodica ratnih vojnih invalida
 4. studenti iz porodica nezaposlenih demobilisanih boraca
 5. studenti koji imaju manje primanje po članu domaćinstva

V

Uz prijavu za dodjelu kredita potrebno je priložiti slijedeće :

 • uvjerenje o prebivalištu (CIPS obrazac)
 • dokaz – uvjerenje da je u tekućoj akademskoj godini student prvi puta upisan na određenu godinu studija,
 • dokaz – uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama i izvedenom prosječnom ocjenom za sve prethodne godine studija (može i ovjerena fotokopija indexa)
 • studenti I godine, svjedočanstvo (ili ovjerene fotokopije) od I-IV razreda škole
 • dokaz – uvjerenje da je student iz porodice korisnika stalne socijalne pomoći,
 • dokaz – uvjerenje da je student iz porodice šehida i poginulog borca
 • dokaz – uvjerenje da je student iz porodice invalida i potvrdu o stepenu inveliditeta
 • dokaz – uvjerenje da je student iz porodice čiji su oba roditelja prijavljeni na birou za zapošljavanje ili na drugi način dokažu status nezaposlenosti
 • za osobe koje nisu zaposlene, a ne vode se u evidenciji nezaposlenih lica, a koje ostvaruju zdravstveno osiguranje preko zaposlenog supružnika kopiju zdravstvene legitimacije.
 • dokaz – uvjerenje o visini primanja svih članova domaćinstva koji prihod ostvaruju po bilo kom osnovu ( plata, penzija i sl)
 • dokaz – uvjerenje da je student iz porodice nezaposlenog demobilisanog borca koji je dvije ili više godina proveo u ratu
 • kućnu listu
 • dokaz – uvjerenje da je student generacije u srednjoj školi (samo za I godinu studija)
 • dokaz – uvjerenje o učešću i osvojenim nagradama na općinskom, kantonalnom, federalnom, državnom ili međunarodnom takmičenju za vrijeme studija odnosno srednje škole ( u predhodnoj godini školovanja)
 • izjavu o neprimanju kredita od drugog davaoca,

VI

Nakon sprovedenog konkursa sa korisnikom kredita će se zaključiti ugovor kojim će se preciznije odrediti prava i obavaze davaoca i korisnika kredita.

Ugovor o kreditu zaključuje šef Službe za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti.

 

Raspisuje se i  konkurs za dodjelu 26 stipendija učenicima srednjih škola sa područja općine Srebrenik, koji imaju status redovnog učenika na jednoj od srednjih škola u BiH i to:

 • učenicima prvog razreda ………….7 stipendija
 • učenicima drugog razreda………..7 stipendija
 • učenicima trećeg razreda…………6 stipendija
 • učenicima četvrtog razreda………6 stipendija

Napomena: U svakom razredu srednje škole dodjeljuje se po jedna stipendija za posebno nadarenog učenika koji se bira na osnovu bodova iz opštih i posebnih kriterija (učešće na takmičenjima). Nakon izbora nadarenog učenika posebni kriteriji se dalje ne obračunavaju.

II

Visina stipendije je 500,00 KM za školsku 2015/2016.godinu, a isplaćivat će se putem tekućeg računa ili putem štedne knjižice i to tako što će se cjelokupni iznos stipendije isplatiti do 30.06.2016.godine.

III

Pravo na dodjelu stipendija imaju svi redovni učenici koji pohađaju jednu od srednjih škola u BiH, koji su državljani BiH i koji ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da imaju prijavljeno prebivalište na području općine Srebrenik
 2. da su u tekućoj školskoj godini prvi puta upisali školsku godinu
 3. da nisu korisnici stipendije od drugog davaoca
 4. da su završili predhodnu godinu škole sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,0
 5. da su državljani BiH
 6. da su redovni učenici srednje škole u BiH

IV

Prijedlog liste prioriteta sačinjava Služba u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs. Lista prioriteta za kandidate koji ispunjavaju uslove iz predhodne tačke utvrđuje se na osnovu osvojenog broja bodova. Kod ostvarenog istog broja bodova prednost kandidata ostvaruje se prema sledećem redoslijedu:

 1. učenici iz porodica korisnika socijalne pomoći
 2. učenici iz porodica šehida i poginulih boraca
 3. učenici iz porodica ratnih vojnih invalida
 4. učenici iz porodica nezaposlenih demobilisanih boraca
 5. učenici koji imaju manje primanje po članu domaćinstva

V

Uz prijavu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti sledeće:

 • uvjerenje o prebivalištu ( CIPS prijava)
 • dokaz – uvjerenje da je u tekućoj školskoj godini učenik prvi puta upisan na određenu godinu srednje škole
 • dokaz – uvjerenje o prosjeku ocjena za predhodnu školsku godinu
 • dokaz – uvjerenje da je učenik iz porodice korisnika stalne socijalne pomoći
 • dokaz – uvjerenje da je učenik iz porodice šehida i poginulog borca
 • dokaz – uvjrenje da je učenik iz porodice invalida i potvrdu o stepenu invalidnosti
 • dokaz – uvjerenje da je učenik iz porodice čiji su roditelji prijavljeni na birou za zapošljavanje ili na drugi način dokažu status nezaposlenosti
 • u slučajevima gdje je jedan od roditelja zaposlen , a drugi nezaposlen i ne vodi se na evidenciji nezaposlenih osoba kao dokaz uzimat će se uvjerenje izdato od strane Porezne uprave Srebrenik kojim se dokazuje način osiguranja lica
 • dokaz – uvjerenje o visini primanja za sve članove domaćinstva koji ostvaruju prihod po bilo kom osnovu ( LD, penzija, invalidnina i sl.)
 • dokaz – uvjerenje da je učenik iz porodice nezaposlenog demobilisanog borca koji je proveo dvije i više godina u ratu
 • kućna lista
 • dokaz da je učenik generacije u osnovnoj školi ( samo za kandidate I r azreda)
 • dokaz o učešću i osvojenim nagradama na opštinskom, kantonalnom, federalnom državnom ili međudržavnom takmičenju za vrijeme pohađanja osmog razreda ( samo učenici prvog razreda) odnosno srednje škole ( za ostale učenike srednje škole) iz nastavnih i vannastavnih aktivnosti.

Izjavu o neprimanju stipendije od drugog davaca

VI

Nakon provedene konkursne procedure sa korisnikom stipendije će se zaključiti Ugovor kojim će se preciznije odrediti prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije.

Ugovor o stipendiji zaključuje Šef službe za boračko – invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti i učenik, odnosno osoba koja zastupa maloljetnog učenika.

VII

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu: Općina Srebrenik, Služba za boračko – invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti, ul.Varoških polja bb, Srebrenik ili direktno na pisarnici općine Srebrenik.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Š E F S L U Ž B E
Jašarević Muhamed, dipl.kriminalist

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI