Utorak, 5 Decembra, 2023

Rok za otpis zateznih kamata ističe za 10 dana

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode u primjeni je još 10 dana, zbog toga Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala sa 31.12.2016. godine da do 5. maja 2019. godine iskoriste pogodnosti ovog zakona ioslobode se zateznih kamata. Prema odredbama ovog zakona, kamata koja je nastala po osnovu dospjelih,prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2016. godineotpisuje se u cijelosti, ako obveznik glavni dug izmiri najkasnije do 5. maja 2019.godine. Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode podnosi se na Obrascu ZAOK,neposredno ili putem pošte nadležnoj poreznoj ispostavi kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik, odnosno gdje je sjedište ili adresa podnosiocazahtjeva. Obrazac ZAOK popunjava se prema Pravilniku o formi i sadržaju obrasca zahtjeva zaotpis zatezne kamate na javne prihode i potrebnoj dokumentaciji (“Službene novineFBiH”, broj: 29/13). Porezni obveznici Zahtjev za otpis zatezne kamate – ObrazacZAOK mogu preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.bau dijelu „Obrasci“. Za sve dodatne informacije porezni obveznici se mogu obratiti na telefonske brojevenadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih ispostava koji se nalaze na webstranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba u dijelu „Kontakti“.

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti