Utorak, 23 Jula, 2024

Srebrenički ugostitelji ogorčeni načinom naplate autorskih prava

Privrednici i ostalo 007

Na proširenoj sjednici UO udruženja privrednika općine Srebrenik, održanoj početkom sedmice u Domu kulture u Srebreniku,  ugos­titelji s područja ove općine, izni­jeli su niz kon­tradik­tornosti i nel­ogičnosti u vezi sa nači­nom naplate autorskih prava koja su obavezni plaćati ako vrše dje­lat­nost javnog emi­to­vanja muzike. Diskoteke, restorani i drugi ugostiteljski objekti kojima je to, uglavnom osnovna djelatnost, to i rade. No, postavlja se pitanje ispravnosti načina naplate autorskih prava.

Privrednici i ostalo 005

Prob­lem prestavlja mon­i­tor­ing koji je za sada u rukama poli­cije koja svakom ugos­titelju, uko­liko nema sklo­pljen ugovor sa nadležnom agen­ci­jom za autoska i srdona prava – AMUS, može zabran­iti održa­vanje kon­certa ili priredbe. Tome je prethod­ila odluka koju je općin­sko vijeće u Sre­breniku nedavno donijelo, a kojom se ugos­titeljima nameće otežava­juća okol­nost pri­likom traženja saglas­nosti za održa­vanje koncerta.

Privrednici i ostalo 014

 

“Ugos­titeljima nije jasan način ra­zrezi­vanja ovog, kako tvrde, “poreza na porez” jer se tar­ife kreću od 50,00 — 1.000,00 KM u vidu mje­sečnih naknada za autorska i srodna prava i o cijeni se može raspravl­jati i cjenkati kao na pijaci”, ogorčen je Nerko Mujkić, sre­brenički ugos­titelj koji navodi da niti jedna općina u okruženju nema takvu ure­dbu. Nji­hove stavove su poduprili i članovi UO Udruženja privred­nika općine Sre­brenik koji su pred­ložili da općin­sko vijeće zaštiti ugos­titelje odnosno lokalnu privredu tako što će izmijeniti odluku kojom se ugos­titelji obavezuju da u sklopu općin­skih dozvola plaćaju autorska prava. Jedan od pri­jed­loga je da ugos­titelji do daljn­jeg ne pot­pisuju nikakve ugov­ore sa AMUS-​om i da općinske službe ne traže takve ugov­ore u drugim upravnim stvarima. Niko od prisut­nih privred­nika nije pro­tiv plaćanja autorskih prava, ali traže da se uvede reda, trans­par­ent­nosti i ozbiljnosti u tu priču.

Privrednici i ostalo 015

Pred­stavnici PU Sre­brenik su istakli da će poli­cija u budućnosti imati veći pri­ti­sak kada je oblast autorskih prava u pitanju jer i član 243 kriv­ičnog zakong traži poš­ti­vanje i plaćanje autoskog prava. Poz­nati sre­brenički privred­nik i ugos­titelj Mato Jurić, ovom pri­likom je naveo još jedan od apsurda u zakon­skoj reg­u­la­tivi, koji onemogućava izda­vanje dozv­ole za održa­vanje kocert­nih aktivnosti ako je odgov­orno lice aplikanta počinilo bilo kakav prekršaj bez obzira na okol­nosti. Navodi vlastiti prim­jer gdje je direk­tor nje­govog pre­duzeća počinio prestup u sao­braćaju, o čemu trenutno odlučuje sud i ne zna se da li je skrivio ili nije, ali zbog toga mu je već je odbi­jen zaht­jev za održa­vanje kocerta što direk­tno utiče na posao kojim se bavi ovo pre­duzeće, a samim tim sman­juje profit, broj rad­nika i sve ostalo u smislu domino efekta.

 

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI