Utorak, 5 Decembra, 2023

Za projekte zaštite okoliša 1,5 miliona KM

Federalna vlada usvojila je Program utroška sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcioni plan Strategije okoliša“ planiranih Budžetom FBiH za 2019. godinu u ukupnom iznosu 1.550.000 KM.

Kao podrška regionalnim centrima za upravljanje komunalnim otpadom u Federaciji BiH planirana su sredstva u iznosu od 200.000 KM, a korisnici su privredna društva koja upravljaju regionalnim centrima za upravljanje otpadom.

Za sufinansiranje općinskih projekata za unapređenje upravljanja komunalnim otpadom na području Federacije BiH za izgradnju transfer stanica, zatvaranje nesanitarnih deponija, izgradnju reciklažnih dvorišta, sortirnica komunalnog otpada i postrojenja za pročišćavanje procjednih voda predviđeno je 300.000 KM.

Kao podrška za izradu glavnog projekta za uređenje deponija, izgradnju transfer stanica za zatvaranje nesanitarnih deponija, postrojenja za tretman otpada, procjednih voda i zaštitne ograde, općinama je planirano 250.000 KM.

Kao podrška boljem funkcioniranju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji BiH, iz nadležnosti nižih nivoa vlasti predviđeno je 300.000 KM. Korisnici ovih sredstava mogu biti institucije koje se bave zaštitom i upravljanjem zaštićenim područjima u FBiH (spomenici prirode, parkovi prirode i zaštićeni pejzaži Prokoško jezero, Konjuh, Blidinje, Hutovo blato, Bijambarska pećina, Vrelo Bosne, Vodopad Skakavac; Pećina Vjetrenica, Tajan, Vodopad Kravice i drugo i općine koje upravljaju zaštićenim područjima.

Za reviziju Crvene liste flore, faune i gljiva Federacije BiH (prva faza) planirano je 100.000 KM, a za nadogradnju i održavanje u testnom periodu Registra o postrojenjima i zagađivanjima u Federaciji BiH u dijelu koji se odnosi na PRTR (Polutant Release Transfer Register) – registar ispuštanja i prenosa zagađenja predviđeno je 20.000 KM.

Za sufinansiranje projekta izgradnja kanalizacionih kolektora u MZ Banovići Selo, naselje Selo II – druga faza predviđeno je160.000 KM, a korisnik je Općina Banovići.

Program izrade Nominacionog fajla zaštićenog područja Nacionalnog parka Una-Martinbrodski slapovi za upis na listu svjetske baštine bit će podržan s 40.000 KM, a Program izrade istog fajla za područje Vjetrenica za upis na listu svjetske baštine UNESCO-a sa 30.000 KM.

Interventna sredstva, koja će biti korištena za projekte i programe zaštite okoliša, planirana su u visini od 150.000 KM.

DK

VIJESTI

Najnovije vijesti