Subota, 23 Septembra, 2023

Javni poziv za angažovanje volontera sa završenom visokom i višom stručnom spremom

Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti Srebrenik  raspisala je  Javni poziv za angažovanje  lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u pravnim subjektima na području  općine Srebrenik.

Stručno osposobljavanje trajat će 12 mjeseci odnosno u onom vremenu koliko je to regulisano pozitivnim zakonskim pripisima za obavljanje stručnog osposobljavanja za lica sa završenom visokom i višom stručnom spremom, a pravo prijave na Javni poziv imaju kandidati koji nemaju radno iskustvo potrebno za polaganje stručnog ispita u oblastima u kojima je stručni ispit ili radno iskustvo zakonom ili pravilnikom o radu predviđeno kao uslov za obavljanje poslova određenog zanimanja.

Odabrani kandidati će stručno osposobljavanje obavljati u jednom od pravnih subjekata na području općine Srebrenik, bez zasnivanja radnog odnosa u vremenu iskazanom od strane pravnog subjekta. Uz prijavu na javni oglas potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju ( original ili ovjerena fotokopija):

1. Univerzitetska diploma ili uvjerenje o diplomiranju,

2. Uvjerenje o prebivalištu (CIPS prijava),

3. Uvjerenje da se lice nalazi na evidenciji zavoda za zapošljavanje (nakon sticanja visoke ili više stručne spreme) i

4. Dokaz o pripadnosti porodicama boračkih kategorija, te porodica korisnika stalne socijalne pomoći.

Licima na stručnom osposobljavanju za vrijeme stručnog osposobljavanja ne pripada naknada za rad. Sa odabranim kandidatima potpisat će se poseban Ugovor o obavljanju stručnog osposobljavanja u kome će se odrediti prava i obaveze tog lica i pravnog subjekta u kome se obavlja stručno osposobljavanje, a raspored lica na stručnom osposobljavanju u pravne subjekte vršit će se prema iskazanim potrebama pravnih subjekata prema određenim zanimanjima.

Ukoliko se svim prijavljenim licima za stručno osposobljavanje ne uspije obezbijediti raspored u neki od pravnih subjekata, ili oni sami ne obezbijede pravni subjekt u kojem će obavljati stručno osposobljavanje, njihovo stručno osposobljavanje se odlaže do novog javnog poziva.

Javni poziv završava zaključno sa 19. 04. 2017. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave na javni poziv sa dokumentacijom slati poštom preporučeno, ili dostaviti neposredno prijemnoj kancelariji (pisarnici općine) sa naznakom „Za javni poziv za angažovanje lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“, na adresu Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti Srebrenik, Ul. Varoških polja bb, 75350 Srebrenik.

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI