Petak, 3 Februara, 2023
NaslovnicaVIJESTISREBRENIKJAVNO PREDUZEĆE „ 9. SEPTEMBAR „ D.D. SREBRENIK - licitacija za prodaju...

JAVNO PREDUZEĆE „ 9. SEPTEMBAR „ D.D. SREBRENIK – licitacija za prodaju motornih vozila

JAVNO PREDUZEĆE „ 9. SEPTEMBAR „ D.D. SREBRENIK

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o odobravanju prodaje korištene pokretne imovine Društva broj:NO-945/22 od 13.04.2022.godine, na osnovu izvršene procjene Komisije za procjenu tržišne vrijednosti korištene pokretne  imovine Društva, objavljuje se:

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU KORIŠTENE POKRETNE IMOVINE DRUŠTVA, PUTEM

JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

  1. Predmet javnog oglasa je prodaja korištene pokretne imovine Društva (motornih vozila Društva), putem javnog nadmetanja-licitacije,dana 28.04.2022.godine u 12,00 sati, kako slijedi:
R/BBroj LOT-aNaziv rabljenog motornog vozilaProcjenjena vrijednost ( KM)Procjenjena težina ( tona)
    1.    LOT-1  Cisterna FAP 1314,godina proizvodnje 1981.,boja crvenaotpisana      4.700,00 KM    6,2 t
    2.    LOT-2Autosmećara MAN 26-272,godina proizvodnje 1995.,boja narandžastaotpisana,      12.000,00 KM    14,5 t
    3.    LOT-3  Autopodizač Mercedes-benz tip 1719, godina proizvodnje 1982.boja žutaotpisan      6.800,00 KM      8,9 t
    4.    LOT-4Citroen Berlingo BB-Furgon,god.proizvodnje 2002.,boja bijelaamortizovan,      600,00 KM    1,1 t
      5.        LOT-5  Autosmećara Mercedes-benz 2524, god.proizvodnje 1997., boja žutaamortizovanu voznom stanju        12.500,00 KM      13,3 t
    6.    LOT-6  Autosmećara MAN 18.232, god.proizvodnje 1996.,boja narandžastaamortizovan      8.500,00 KM    10,7 t
    7.    LOT-7Unimog 406,god.proizvodnje1965.,boja narandžastaamortizovan      2.550,00 KM    3,4 t
    8.    LOT-8  Solara za unimog Kulović,bez knjigovodstvene vrijednosti    1.000,00 KM    0,2 t
    UKUPNA PROCJENJENA VRIJEDNOST LOT-ova48.650,00 KM58,3  t

2. Pravo učešća

2.1. Motorno vozilo koje je  predmet javnog oglasa, prodaje se ponuđaču koji ponudi najveću  cijenu po LOT-u., stim da prednost pri kupovini imaju ponuđači koji daju ponudu za sve LOT-ove, a koja ne može biti niža od zbira pojedinačno procjenjenih LOT-ova 

2.2. Pravo učešća na licitaciji imaju domaća i strana pravna i fizička  lica koja dostave dokaz o uplati depozita, koji iznosi 5 % od procjenjene vrijednosti LOT-a. Uplata depozita vrši se na blagajni Društva.

3. Pregled motornog vozila

3.1. Vozilo koje je predmet licitacije se može pogledati u sjedištu Društva, ul. Kiseljaci bb

Srebrenik, svakim radnim danom, i to od dana objave oglasa o licitaciji do 27.04.2022. godine, u vremenu od 08,00 do 14,00 sati, uz potrebnu telefonsku najavu kontakt osobi.

3.2. Kontakt osoba je Djedović Haris, telefon: 061 482-503.

4. Prijava za licitaciju

4.1. Sva zainteresirana paravna i fizička lica dužna su da se prijave za učešće na licitaciji,      

4.2. Prijava   se podnosi po LOT-ovima, ili ukupno za sve LOT-ove

4.3. Rok za podnošenje prijave je najkasnije do 28.04.2022.godine do 11,30 sati isključivo na protokol Društva u ulici Kiseljaci bb Srebrenik 75350.

4.4. Javno licitiranje uz prisustvo zainteresovanih ponuđača održat će se 28.04.2022.    

godine, u 12,00 sati, u prostorijama Društva u ulici Kiseljaci bb Srebrenik

4.5. Licitaciji mogu prisustvovati ponuđači, fizička lica lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili punomoćnik za učešće u licitaciji.

5. Sadržaj prijave

5.1. Prijava sadrži sljedeće elemente:

  1. ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona, ovjerenu kopiju lične karte (ukoliko se radi o fizičkoj osobi);
  2. ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime osobe ovlaštene za     zastupanje u postupku licitacije, adresa (ukoliko se radi o pravnoj osobi);
  3. Dokaz o uplati depozita.

5.2. Prijava mora biti potpisana od strane podnositelja, a ako je podnositelj prijave pravna osoba ista mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe u pravnoj osobi (punomoćnik za učešće u licitaciji) i ovjerena pečatom te pravne osobe.

5.3. Prihvatljivom prijavom se smatra svaka prijava koja sadrži podatke iz tačke 5.1. do 5.2.

5.4. Licitacija je punovažna i u slučaju da istoj pristupi jedan ponuđač. 

6. Postupak licitacije

6.1. Registracija ponuđača, što podrazumijeva provjeru identiteta podnositelja ponude, odnosno njegove ovlaštene osobe ili opunomoćenika

6.2. Prezentiranje sadržaja javnog poziva na sudjelovanje u licitaciji od strane predsjednika Komisije, te pozivanje sudionika da pristupe licitaciji, uz davanje upustava o licitiranju;

6.3. Pobjednikom  licitacije se proglašava ponuđač koji dostavi najvišu cijenu ponude, koja mora biti ista ili viša od početne vrijednost.

6.4. Ukoliko se javnom pozivu odazvao samo jedan ponuđač  za jedan LOT, ili više LOT-ova, ili ukupno za sve LOT-ove, i ako je ponudio cijenu koja je ista ili viša od početne cijene utvrđene u javnom pozivu,  proglašava se pobjednikom licitacije.

6.5. Nakon zaključenja licitacije, utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijenu iznad minimuma, te se konstatira da je pokretno sredstvo koje je predmet prodaje prodano najpovoljnijem ponuđaču.

6.6. Po proglašenju pobjednika licitacije, članovi Komisije i ponuđači, odnosno njihovi

        opunomoćenici potpisuju zapisnik o licitaciji.

7. Obaveze ponuđača-kupca

7.1. Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se

    odnose na predmet prodaje, a primopredaja će se izvršiti odmah po predočenju dokaza o  izvršenoj uplati i potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

7.2. Ponuđač, čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac, dužan je uplatiti iznos za kupljeno vozilo u roku od 7 dana od dana proglašenja pobjednikom licitacije, nakon čega će, uz prezentaciju dokaza o uplati, s njim biti zaključen ugovor o kupoprodaji

 Uplatu izvršiti na sljedeći način: Primalac: JP “9.Septembar” d.d. Srebrenik račun otvoren kod UNICREDIT Banke, broj računa:3383002250223770, sa svrhom doznake “Kupovina pokretne imovine- vozila”.

7.4.  Ako kupac odustane od kupovine, odnosno ne pristupi sklapanju ugovora, uplaćeni depozit mu neće biti vraćen, a prodavac će ugovor sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

7.5.   Sve poreze i troškove oko transporta i prenosa vlasništva snosi ponuđač.

7.6.   Kupac je dužan kupljeno vozilo preuzeti najkasnije 5. dana od dana potpisivanja

ugovora.

8.   Dodatne informacije

8.1.  Učesnicima u licitaciji, čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni iznos depozita će biti vraćen u gotovini na blagajni, a u skladu sa popunjenom Izjavom, najkasnije u roku od 5 dana računajući od dana završetka licitacije.

8.2. Dodatne informacije u vezi javne licitacije mogu se dobiti radnim danima u vremenu od  8,00 – 14,00 sati na broj telefona: telefon: 061 482-503,kontakt osoba Djedović Haris.

8.3.  Tekst ovog javnog oglasa-licitacije može se pogledati na oglasnoj ploči Društva, na

        facebook stranici JP “ 9.Septembar” d.d. Srebrenik.

8.3.  JP “ 9.Septembar” d.d. Srebrenik  zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju motornog vozila po ovom oglasu u bilo kojoj fazi javne licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

8.4.  Obrazac za prijavu može se dobiti u prostorijama sjedišta Društva, u ulici Kiseljaci b.b. Srebrenik.

                                                                                                            Direktor

Adi Mehinović,dipl.oec

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Popularne vijesti

Komentari