Petak, 14 Juna, 2024

Nova pravila prilikom polaganja ispita na konkursima za posao u državnoj službi

Federalna vlada donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji BiH. Kako je navedeno u obrazloženju, primjenom sadašnje uredbe uočena je potreba za izmjenom i dopunom određenih rješenja, s ciljem što efikasnijeg i ekonomičnijeg provođenja ispita općeg znanja i stručnog ispita, u interesu organa državne službe koji, putem javnog konkursa, popunjavaju upražnjena radna mjesta državnih službenika kao i kandidata koji se na javni konkurs prijavljuju.

Izmjenama Uredbe je brisana odredba koja je propisivala podnošenje prijave na javni konkurs i dokumentacije o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta. Namjera je da ovom Uredbom bude isključivo obrađeno provođenje ispita općeg znanja i stručnog ispita, dok se ostala pitanja, koja se tiču provođenja konkursne procedure, uređuju drugim aktima.

Također je, sa 24 na dva sata prije početka testiranja, skraćen rok za utvrđivanje sadržaja testova ispita općeg znanja.

Novina je i da Agencija, odmah po završetku ispita općeg znanja, sve kandidate usmeno obavještava o rezultatima koje su postigli, a kandidatima koji nisu položili ispit uručuje pisano obavještenje. Dakle, obavještenja kandidatima ne dostavljaju se više putem putem pošte, a rokovi za žalbu počinju teći istog dana.

Uz to, svakom kandidatu se, nakon intervjua i izvršenog ocjenjivanja, odmah saopćavaju rezultati stručnog ispita i o tome uručuje pisana obavijest.

Usvojen je i izvještaj radne grupe koja je usaglasila stavove o Prijedlogu uredbe o izmjenama i dopunama ove uredbe.

Vlada je obavezala Agenciju da, u roku od sedam dana od objavljivanja Uredbe u „Službenom listu FBiH“, Radnoj grupi na mišljenje uputi Pravilnik o o pravilima i postupku provodenje javnog konkursa i postavijenja ditavnih službenika u organima državne službe FBiH.

DK

VIJESTI

Najnovije vijesti