Utorak, 5 Decembra, 2023

Održana konstituirajuća sjednica tima za implementaciju LEAP-a u Srebreniku

Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici održanoj dana 22.12.2018. godine donijelo je Odluku o pristupnju izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) Općine Srebrenik za period 2018-2023. godina.

LEAP predstavlja razvojno-planski dokument koji na osnovu procjene stanja okoliša, utvrđenih problema i prioriteta u okolišu, te definisanih aktivnosti, doprinosi unapređenju stanja okoliša u općini.

Dana 31.01.2019. godine u prostorijama općine Srebrenik održan je prvi sastanak Tima za implementaciju ovog projekta, a koji je  imenovan od strane Općinskog načelnika, zajedno sa nosiocima izrade ovog dokumenta, predstavnicima firme “TQM” d.o.o. Lukavac (Institut za kvalitet, standardizaciju i ekologiju), čime su i zvanično započete aktivnosti na izradi LEAP-a.

Kompletan proces izrade LEAP-a organizuje se uz potpunu transparentnost, pristup svim informacijama, te uz uključivanje svih relevantnih učesnika sa područja Općine (predstavnici općinske administracije, javnih preduzeća, javnih ustanova, obrazovnog i zdravstvenog sektora, privrede, nevladinog sektora, građana i medija).

Pored toga, u  vrijeme izrade Plana provodit će se medijska kampanja od strane Nosioca izrade i Tima, koja između ostalog podrazumijeva anketiranje javnosti o problemima okoliša, održavanje javnih prezentacija nacrta LEAP-a, medijsko predstavljanje Projekta i informisanje javnosti.

Završni dokument, odnosno konačna verziju LEAP-a biće usvojena od strane Općinskog vijeća.

Okvirni rok za realizaciju svih planiranih aktivnosti je 5 mjeseci.

MC

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI