Utorak, 23 Jula, 2024

Rok za otpis duga po osnovu zateznih kamata ističe za dva mjeseca

S obzirom da je do isteka roka za otpis zateznih kamata ostalo još dva mjeseca,Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike, koji imaju dugovanja poosnovu javnih prihoda nastala sa 31.12.2016. godine da iskoriste pogodnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode(“Službene novine FBiH” broj 34/18) i da najkasnije do 5. maja 2019. godine uplate glavni dug kako bi im bila otpisana dugovanja po osnovu zateznih kamata.

Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode podnosi se na Obrascu ZAOK,neposredno ili putem pošte nadležnoj poreznoj ispostavi kod koje se podnosilaczahtjeva vodi kao porezni obveznik, odnosno gdje je sjedište ili adresa podnosioca zahtjeva.Obrazac ZAOK popunjava se prema Pravilniku o formi i sadržaju obrasca zahtjeva zaotpis zatezne kamate na javne prihode i potrebnoj dokumentaciji (“Službene novineFBiH”, broj: 29/13). Porezni obveznici Zahtjev za otpis zatezne kamate – obrazacZAOK mogu preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH:www.pufbih.ba u dijelu „Obrasci“.

Za sve informacije u vezi olakšica propisanih ovim zakonom porezni obveznici semogu obratiti na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznihispostava, koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH:www.pufbih.ba u dijelu „Kontakti“ .

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti