Ponedjeljak, 15 Jula, 2024

Vijeće ministara BiH: Ukinuta naknada za rad odbora i komisija u radno vrijeme

SONY DSC

Vijeće ministara BiH utvrdilo je većinom glasova Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, koji je jedan od ključnih zakona u realizaciji Politike plaća i naknada u institucijama BiH za period od 2015. do 2018. godine te ostvarivanja daljnjih ušteda i jačanja finansijske discipline u institucijama BiH.

Izmjenama Zakona ukida se naknada za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim radnim tijelima koji se obavlja tokom radnog vremena za sve članove koji su zaposleni u institucijama koje se finansiraju iz budžeta BiH, entiteta, Brčko Distrikta BiH i kantona, izuzimajući visokoškolske ustanove.

Izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, između ostalog, na jednoobrazan način reguliraju policijske dodatke na plaće policijskih službenika zaposlenih u sigurnosnim agencijama BiH, dodatke za poslove deminiranja, kao i letačke te ostale dodatke za radna mjesta koja imaju ovo pravo na osnovu posebnih uvjeta radnog mjesta. Istovremeno, svi zaposleni u institucijama BiH izjednačavaju se u pogledu visine naknade za vrijeme bolovanja i porodiljskog odsustva, bez obzira na mjesto prebivališta, navedeno je iz Vijeća ministara BiH.

S 12 na najduže šest mjeseci skraćeno je vrijeme u kojem izabrane osobe i imenovani zvaničnici imaju pravo na naknadu za produženje radnopravnog statusa, a nakon prestanka javne funkcije. Precizirano je da će ovo pravo ubuduće imati članovi Predsjedništva BiH, poslanici i delegati u Parlamentarnoj skupštini BiH, predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Vijeća ministara te državni ministri i njihovih zamjenici.

Značajna novina je uvođenje nadzora nad provođenjem Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH te propisivanje novčanih kazni u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 KM za rukovodioce institucija i budžetskog korisnika ukoliko počine prekršaje, odnosno povrijede Zakon o plaćama i naknadama.

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnom zakonodavnom postupku.

Rtv Slon

VIJESTI

Najnovije vijesti