Ponedjeljak, 20 Maja, 2024

Pozitivan trend smanjenja kriminaliteta u FBiH

U Orašju je u protekla dva dana održan redovni sastanak Koordinacije direktora Federalne uprave policije (FUP) i Policijskih komesara kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine.Razmatrana je Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za novembar 2018. godine, dostignuti nivo rada policije u oblasti auto-kriminala u FBiH, rad policije u Federaciji Bosne i Hercegovine na otkrivanju koruptivnih krivičnih djela, kao i druga aktuelna pitanja u vezi s radom i djelovanjem policijskih struktura u Federaciji BiH.

Detaljno su analizirani podaci svih aktivnosti koje su poduzimane u izvještajnom periodu po svim segmentima iz nadležnosti policije, te je utvrđeno da je na području Federacije BiH smanjen broja izvršenih krivičnih djela za 300 (ili 18,55 posto), broj registrovanih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 27 (ili 2,06 posto) i broj saobraćajnih nesreća za 469 (ili 20,57 posto), dok je povećan broj napada na ovlaštena službena lica za 2 (ili 25 posto).

Kako je pojasnio direktor FUP-a Dragan Lukač taj pozitivan trend smanjenja kriminaliteta je evidentan rezultat dobrog i koordiniranog rada policijskih struktura u Federaciji BiH, koje su sigurno najbolji i najefikasniji dio državnog aparata, koji i pored teške ekonomske i socijalne situacije u društvu, postiže zavidne rezultate i efikasno i ozbiljno se bori protiv svih vidova kriminaliteta, kao i drugih sigurnosnih izazova koji se pred policiju postavljaju.

Kada je riječ o stanju sigurnosti na području FBiH, a koja se definira kroz iskazane parametre za određene oblasti koji su navedeni u informaciji o stanju sigurnosti, a isti su sačinjeni na temelju podataka svih KMUP-ova i FUP-a, zaključeno je da se stanje sigurnosti u FBiH može definirati kao zadovoljavajuće.

U vezi s tim potrebno je imati u vidu i određene sigurnosne događaje koji su evidentirani na prostoru FBiH, kako u oblasti kriminaliteta tako u oblasti javnog reda i mira i sigurnosti prometa na cestama, koji po svojim poslijedicama, a s obzirom na težinu izvršenih djela broj žrtava, ili pričinjene materijalne štete i otuđene imovine predstavljaju stanovitu sigurnosnu prijetnju u odnosu na ukupno stanje sigurnosti.

Također, ukazano je na potrebu za daljim realiziranjem donesene Strategije na razini policijskih struktura iz 2017. godine, u borbi protiv auto-kriminala na prostoru Federacije BiH.

Razmatrajući problematiku koruptivnih krivičnih djela u BiH ocjenjeno je za potrebnim intezivno angažiranje svih raspoloživih kapaciteta u okviru policijske stukture u FBiH na otkrivanju te vrste krivičnih djela i počinitelja. U Realiziranju te aktivnosti u idućoj godini policijski organi u FBiH će prije svega realizirati intezivnu suradnju sa svim tužiteljstvima u BiH u domenu poduzimanja mjera iz zakonom definiranim nadležnostima policijskih i tužiteljskih organa. (KLIX)

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti