Ponedjeljak, 2 Oktobra, 2023

Promovisana publikacija: Smjernice za promociju i utvrđivanje najboljeg interesa djeteta

U svim aktivnostima koje se tiču djece, bez obzira na to da li ih provode javne ili privatne institucije za socijalnu zaštitu, sudovi, upravni organi ili zakonodavna tijela, „najbolji interes djeteta“ bit će od prvenstvenog značaja. Obećanje je to na koje se obavezuju svi koji se odluče pratiti smjernice za promociju i utvrđivanje interesa djeteta, a koji su važna karika u lancu instiutucija koje na direktan ili indirektan način odlučuju o sudbini djece, bilo da su to sudije, tužioci, socijlani radnici ili policajci.

„Da na neki način u kontekstu onoga što mi svakodnevno radimo napravimo jedan pristup profesionalnih standarda gdje bi sve ono što radimo za djecu išlo u najboljem interesu djeteta, počev od toga kako ih tretiramo u svakodnevnom životu, u medijskom prostoru, socijalnoj zaštiti, zdravstveoj zaštiti, sudskim postupcima, sportu, obrazovanju i bilo kojim postupcima u kojima sudjeluju djeca“, izjavila je Saliha Đuderija, predsjedavajuća Vijeća za djecu BiH.  

Publikacija sadrži skup pravila i normi predstavljenih kroz smjernice za sve institucije koje rade sa djecom, a čije provođenje će na prvo mjesto staviti djete, odnosno njegov interes, bilo da je riječ o djeci u sukobu sa zakonom, socijalno ugroženoj djeci ili djeci koja su predmet nekog istraživanja.

„Smjernice za procjenu utvrđivanja najboljeg interesa djeteta predstavljaju jedan praktičan vodič koji je namjenjen profesionalcima, znači svima onima koji donose različite odluke po pitanju odlučivanja o određenom pravu djeteta, a namjenjene su i studentima humanističkih nauka“, kazala je Mirsada Bajramović, direktorica Udruženja Zemlja djece u BiH.  

Jedna od oblasti obuhvaćena smjernicama je oblast porodične zaštite. Članica grupe koja je radila na izradi smjernica, socijalna radnica Mirsada Poturković smatra da će zahvaljujući ovim smjernicama socijalni radnici imati alate kojima će uspjeti procjenjivati najbolji interes djeteta i donositi odluke u najboljem interesu djeteta, u brakorazvodnim parnicama, u sličajevima izuzimanju djeteta iz porodice, u slučaju otmice djeteta i slično.

„U principu vi imate situacije u kojima u centrima za socijalni rad odluke profesionalci donose pozivajući se na najbolji interes djeteta, ali prilikom donošenja tih odluka, iza konstatacije najbolji interes djeteta, nemate argumentacije koja ukazuje na zaštitu najboljeg interesa djeteta“, izjavila je Poturković.

Smjernice za porcjenu utvrđivanja najbojeg interesa djeteta su prvi dokument ove vrste u regionu na čijoj izradi je radilo preko 40 stručnjaka iz različitih oblasti. Naredni korak je izrada modula za obuku profesionalaca u oblastima na kojima se baziraju smjernice a to su oblast porodične i socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstvene zaštite, građanskih sudskih postupaka, krivičnih postupaka, te donošenje zakonskih i podzakonskih akata koji moraju biti u skladu sa najboljim interesom djeteta

DK

VIJESTI

Najnovije vijesti