Četvrtak, 7 Decembra, 2023

Izdato vanredno hidrološko stanje u USK i dijelu SBK: Postoji mogućnost poplava

Agencija za vodno područje rijeke Save je u skladu prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, izdala obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period od 16. do 19. decembra.

– Prognozira se porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na slivu rijeke Une i Sane, slivu Vrbasa kao i na slivu Fojničke rijeke. Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u FBiH – navode iz Agencije za vodno područje rijeke Save.

Dodaju da bujični vodotoci na kojima može doći do značajnijeg povećanja vodostaja u ovom periodu su na području slivova Korane i Gline u BiH, Vrbasa te Fojničke rijeke.

– U naredna tri dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području:  Slivova rijeke Une i Sane, Korane i Gline, Vrbasa i Fojničke rijeke. Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u Unsko-sanskom kantonu, te općina Jajce i Fojnica. Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez – pišu iz Agencije.Ističu da nadležne službe civilne zaštite trebaju upozoriti stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekta da je opasno prilaziti obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama te da im pravovremenu daju obavještenje s uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti sprovesti mjere samozaštite u cilju smanjenja i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra.

VIJESTI

VRIJEME