Ponedjeljak, 15 Jula, 2024

Objavljen Javni poziv za zapošljavanje kroz javne radove na području općine Srebrenik

Dana 07.03.2017. godine, objavljen je Javni poziv nezaposlenim osobama za prijavu u aktivnostima programa podrške zapošljavanju kroz javne radove za dugoročno nezaposlene i socijalno ugrožene kategorije stanovništva koji implementira Općina Srebrenik uz podršku Projekta „Lokalni integrisani razvoj“ u 2017. godini.

Projekat zapošljavanja socijalno ugroženih i dugotrajno nezaposlenih lica putem javnih radova u općini Srebrenik, predviđa zapošljavanje 31 osobe (10 žena i 21 muškarac) koje su prijavljene na evidenciji Biroa za zapošljavanje općine Srebrenik kroz privremeni radni angažman u trajanju od četiri i pol mjeseca i društveno korisni rad.

Pravo sudjelovanja/učešća imaju sva fizička lica koja ispunjavaju opće i dodatne kriterije, koji su navedeni u dokumentu „Smjernice za podnošenje prijave na poziv javni radovi 07.03.2017.“, sa područja Općine Srebrenik.

Sva zainteresirana fizička lica koja žive na području općine Srebrenik, mogu preuzeti odgovarajuće obrasce za prijave na pisarnici Općine Srebrenik (info pult) ili sa web stranice Općine Srebrenik www.srebrenik.ba

Prijava i ostala potrebna dokumentacija treba biti dostavljena najkasnije do 24.03.2017. godine do 15.00 sati.

Aplikacije se mogu dostaviti putem pošte ili direktno u prostorije Općine Srebrenikna adresi: Općina Srebrenik, Ul. Varoških polja bb., 75350 Srebrenik.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava, podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi, na broj 035/366 433 ili na mail poduzetnistvo@srebrenik.ba

Sa sljedećeg linka možete preuzeti dokument SMJERNICE ZA PODNOŠENJE PRIJAVE I PRIJAVNI OBRAZAC ZA PODNOSIOCE PRIJAVE NA JAVNI POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA ZA FIZIČKA LICA S PODRUČJA OPĆINE SREBRENIK, u kome su navedeni svi detalji i uvjeti javnog poziva.

http://srebrenik.ba/…/javni-poziv-za-zaposljavanje-socijaln…

******************************************************************

Kriteriji za prijavu fizičkih lica:

Svaki podnosilac prijave (fizičko lice) treba ispuniti sljedeće osnovne kriterije:
 Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji općine Srebrenik;
 Podnosilac prijave je dugoročno nezaposlena osoba, odnosno nalazi se na evidenciji
nadležnog biroa/službe za zapošljavanje duže od 12 mjeseci.
Dodatni kriteriji:
 Podnosilac je samohrani roditelj;
 Podnosilac živi u domaćinstvu u kojem su svi članovi nezaposleni. Zaposlenjem se
smatra ukoliko član domaćinstva obavlja posao za koji uplaćuje poreze i doprinose iz
zasnovanog radnog odnosa;
 Podnosilac živi u višečlanom domaćinstvu (veći broj osoba koje žive u domaćinstvu
će biti dodatno bodovan);
 Podnosilac prijave je osoba mlađa od 30 godina starosti;
 Podnosilac prijave ima ili je imao status povratnika ili raseljene osobe;
 Podnosilac je pretrpio štetu u poplavama u maju 2014. godine;
 Podnosilac ima status osobe sa posebnim potrebama ili živi u domaćinstvu sa
osobom kojoj je potrebna posebna njega ili je osoba sa posebnim potrebama;
 Podnosilac prijave je žena;
 Podnosilac pripada nekoj od ranjivih kategorija stanovništva;
 Podnosilac je korisnik socijalne pomoći.

Ukoliko je ukupan broj potencijalnih korisnika koji ispunjavaju navedene uslove veći od broja korisnika koji mogu biti podržani, prednost će se davati višečlanim domaćinstvima te
domaćinstvima koja u svom sastavu imaju osobe koje ispunjavaju više kriterija (npr. osobe sa posebnim potrebama koje dijele domaćinstvo sa osobama bez primanja).

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI